Telefondrift I Store Byer
Foredrag, holdt i Dansk Ingeniørforening d. 20. September 1910

Forfatter: Fr. Johannsen

År: 1910

Sider: 32

UDK: 621.395.7

Særtryk af "Ingeniøren" Nr. 47, 1910

[Samtidig hermed offentliggjort i Post Office Engineering Journal, London.]

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 32 Forrige Næste
Særtryk af „Ingeniøren” Nr. 47, 1910. o O L-Y f E Kt\i i Uknis* Bibliotek Telefondrift i store Byer. Foredrag, holdt i Dansk Ingeniørforening d. 20. September 1910 af Telefondir. Fr. Johannsen, M. Ing. F. [Samtidig hermed offentliggjort i Post Office Engineering Journal, London.] Den moderne Udvikling, den bestandig stærkere Koncentration i de store Byer har en Aarsag deri, at de fleste A irksomheder bliver forholdsvis billigere igennem Stordrift. Det synes da mærkeligt, at det omvendte skulde være Tilfældet for Telefonens Vedkommende; men faktisk er det saaledes. Bekostningen af en Telefonled- ning vokser i et stærkere Forhold end dens Længde, fordi den lange Ledning maa have en større Traaddimension for at opnaa samme Ledningsevne som den korte. En I elefoncentral for faa Abonnenter er en ret simpel Ind- retning, koster ikke meget pr. Ledning, medens en Cen- tral med mange Abonnenter kræver et stort Apparat pr. Ledning for at enhver Abonnent kan blive sal i Forbin- delse med alle de andre. Saaledes koster f. Eks. en Cen- tral for 500 Abonnenter 30 Kr. pr. Ledning, en Central med 5,000 ca. 70 Kr. og en med 15,000 ca. 150 Kr. pr. Ledning. Endelig, naar en By faar saa mange Abonnen- ter, at en enkelt Central ikke bliver tilstrækkelig, forøges Driftsudgiften derved, at en bestandig voksende Procent- andel af Samtalerne maa »trunkes«, d. v. s. passere en Forbindelsesledning mellem Centralerne og altsaa kræver 2 Telefonistinder, hvorved Udgiften til Etablering af Samtalen fordobles. Af disse forskellige Grunde fordyres Telefonen uforholdsmæssig meget med Byens og Abon- nentantallets Vækst. — I Europa er det kun i de største Byer, at Kalamiteterne har vist sig i deres fulde Omfang; men i Løbet af nogle Aar vil en Række Byer paa en halv Million eller derover faa betydelige Vanskeligheder ved at ordne deres Telefonsystem. Amerika er forud for Europa i Henseende til Tele- fonens Udvikling; men de særlige amerikanske Forhold,