Bolig og Hjem
Strejtog gennem det København som bør Forsvinde

Forfatter: Marie Christensen

År: 1917

Serie: Dansk kultur samfunds Smaaskrifter

Forlag: H. Chr. Bakke's Boghandel

Sted: København

Sider: 16

UDK: 333 32.

Med illustrationer.

Pris 25 Øre.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 20 Forrige Næste
Udkommet er og faas i hver Boglade Vor Tid Et Opgør og et Fremblik af J. I, K r o n s t r ø m. Forfatteren, Redaktør Hermann Jensen skriver om »Vor Tid«: ....... Vi har godt af at forstaa, at der er Tegn til en ny Tids Frembrud, hvor det forløjede og forlorne fejes væk som Avner for Vinden, og vi vil alle kunne være med til at tage vor størrei eller mindre Part i dette Oprydningsarbejde. Som sagt, læs det lille Skrift, og naar det er læst een Gang, saa læs det paany. Der e*r Tanker deri, virkelig aandelig Føde for den, som vil tænke selv og ikke lade sig 7 ankerne servere færdigbehandlcde. lige til Efterplapring. Pris 25 Øre, Nutidsbetragtninger over Pengevældet i Danmark. Af Aage Lotinga. „Paa Basis af det fra Storindustriens Ledere gjorte Arbejde for at faa det danske Folk til at tro paa en Industrialismens Guld- alder for vort Land, har Aage Lotinga udsendt en Pjese, hvori han med Rette drager til Felts mod den personlige Interessepolitik, som den bebudede nye Kurs er Udtryk for. Forfatteren ser klart, at Ud- viklingen under Krigen herhjemme — trods.vor demokratiske Styre- form — staar i Pengevældets Tegn. Det er en lille Klike af Finans- mænd, som i Virkeligheden dirigerer den økonomiske Udvikling her- hjemme til Gavn for dem selv og paa Bekostning af det store levende Folk. Meget rigtig ser Forfatteren, at om Danmark blev et rigt Land, paa samme Maade som England blev rigt i første Halvdel af 19. Aarhundrede, vilde det kun betyde, at en Overklasse blev rig, men Middelklassen reduceret til en slavisk Underklasse. (Af en Anmeldelse i „Hovedstaden“), 2>.% C4 £9) Cx i • t