Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
75 Propstillinger, hvorledes en Sammenstilling er foretaget mellem Ledningerne Z3 og idet Apparat d samtidig stilles i Endestationsstilling. Stationen er normalt Udgangs- punkt for Ledningen Det bemærkes særligt, at Brugen af Linieskiftere er begrænset af Hensyn til Strømmens Retning, idet det maa iagttages, at to Ledninger med modsatte Strømretninger ikke sammenstilles. Mellemstationslinieskiftere (Fig. 54, med 6 Apparat- og 3 gennemskaarne Linieskinner) ere i Princippet konstruerede ligesom de foregaaende. De skraverede Propstillinger vise, hvorledes Propperne staa i Normalstillingen; de helt sorte vise de nye Propstillinger, naar en Krysning mellem Led- ningei’ne 1 og j skal foretages (de skraverede Proppei 1-IA og f-6 maa da tænkes borttagne). Det maa ved alle Sammenstillinger paa en Linieskifter iagttages, at der aldrig er mere end een Prop i hver Apparat- eller Linieskinne. Strømvekslere benyttes i Linie- og undertiden i Lokal- strømløbet. Liniestrømvekslere tjene til at aflukke den ene eller den anden af Liniegrenene fra Forbindelsen med en Stations Apparater ved at stille denne Liniegren i Forbindelse med Jordledningen foran Apparatets Relais, Nøgle og Galvanoskop. Som Strømveksler i Liniestrømløbet benyttes Lynaf- lederen (Fig. 22) efter følgende Regler: En Station er indstillet for aaben Linie (Medlæsnings- stilling), naar Proppen staar i Hullet i Træknappen. En Station er aflukket fra Linien (Gennemgangsstilling), naar Proppen staar i Hul II. En Station er aflukket til den ene eller den anden Side, naar Proppen sættes i Hul I eller III, idet Strøm- men da gaar fra den paagældende Plade gennem Pioppen til „Jord“. Stationen siges at staa i „Endestationsstilling“ til den Side, hvortil den kan telegrafere (smig. Side 59). Endestationsstilling kan indtages under Telegrafering, naar Stationen ønsker at sikre sig mod at blive forstyrret fra den Side, med hvilken den ikke arbejder. Strømvekslere.