Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
78 Overdragning. Bevægelserne af Ankerarmen ved Skriftapparatets Elektro- magnet), naar Statstelegrafen kalder ved Hjælp af Nøglen. Den nøjagtige Stilling af Tromlen i hvert af de tre Til- fælde opnaas ved Hjælp af en særlig Hagefjeder (Fig. 58 c). Dersom der skal tilvejebringes direkte telegrafisk For- bindelse mellem to Linier, hvis Strømretning er modsat, kan dette selvfølgelig ikke ske gennem de her beskrevne Om- og Sammenstillingsapparater, da de to Strømme derved vilde ophæve hinanden; man forsyner derfor Knudestationen med Over dragningsapparater. Overdragning maa ligeledes be- nyttes, naar en Strækning er for lang, til at Endestationerne kunne faa en paalidelig Forbindelse med hinanden ved samme Hvilestrømskresløb, naar en Linie med Hvilestrøm skal for- bindes med en Linie for Arbejdsstrøm og kan benyttes i Stedet for Linieskiftere til Sammenstilling mellem Linier med samme Strømretning. Der benyttes enten et almindeligt Skriftapparat, som er indrettet til Overdragning eller et polariseret Relais (se Side 48). I Fig. 59 er givet en skematisk Fremstilling af Overdrag- ningsapparater, hvor Ankerarmen i Skriftapparatet benyttes som Nøgle paa den Linie, hvortil Skrift ønskes overdraget. og A2 ere Overdragningsstationens Telegrafapparater paa de to Ledninger, hvorimellem Overdragningen skal finde Sted. Fig. 59.