Nogle Sætninger om Kræfterne

Forfatter: Ludvig August Colding

År: 1856

Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 20

UDK: 530 Col Gl.

DOI: 10.48563/dtu-0000015

Med en litographeret Tegning.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 24 Forrige Næste
I Videnskabernes Selskabs Møde den 3die November 1843 forelagte Secretairen, Conferentsraad H. C. Ørsted, den her trykte Afhandling- af nuværende Vandinspecteur Colcling, og Comiteen afgav i Mødet den 5te Januar 1844 følgende Erklæring: g „Hovedtanken i den Afhandling af polytechnisk Candidat i C olding, hvorover Selskabet har forlangt vor Betænkning, er, at de Kræfter, som tabes for Maskinvirkningerne ved Gnidnings- modstand, Tryk o. s. v. frembringe indvortes Virkninger i Lege- g merne f. Ex. Varme, Elektricitet o. dsl., og at disse forholde sig j som de tabte Kræfter. For at bestyrke sin Mening har han an- J stillet en Række af Forsøg over den ved Gnidningen frembragte - Varme. j Vi finde baade at Hovedtanken fuldtvel fortjener en experi- ■ mental Prøvelse, og at hans Forsøg ere saa tilfredsstillende som man kunde forlange, med Hensyn paa de Hjelpemidler, han havde I til sin Raadighed. Vi foreslaae derfor at opmuntre ham til Fort- sættelsen af disse Forsøg, ved at bevillige liam Hjelpemidler j dertil, som antages ikke at ville overstige 200 Rdlr.” i Kj »benhavn, den 4de Januar 1844. H. C. Ørsted. llamas. Hoffmann. Afhandlingen selv er ikke tidligere bleven offentliggjort, og har henligget i Selskabets Archiv. Ifølge Forfatterens Ønske og Selskabets Bemyndigelse er den nu bleven trykt, og Undertegnede har nøiagtigen sammenlignet det med den afdøde Secretairs Mærke forsynede Manuscript med det her givne Aftryk. Prof. Ramus bemærker i sit Votum at der (Pag. 9) er sat 1138 Linier istedet for 1038 Liniér, hvoraf endnu nogle andre Feil følge. Disse Feil ere ikke rettede i Aftrykket. Den 31. Decbr. 1856. | G. Forchhammer. Selskabets Secretair. I