Flyvningens ABC
"Flyvning for alle"

År: 1944

Forlag: Carit Andersens Forlag

UDK: 656.7.05 Fly

Udgivet af Dansk Motorflyver Union

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 21 Forrige Næste
JIANSK MOTORFLYVER UNION HOVEDKONTOR: ST, KONGENSGADE 68, KBHVN. K. KORRESPONDANCEKURSUS AFD.i VESTERBROGADE 20. KBHVN. V. Indbydelse til Dansk Motorflyver Union’s landsomfattende Flyve-Korrespondancekursus. Vi gaar saa i Gang med Flyve-Korrespondancekursus. Det er frivilligt, og det er gratis, det koster Dem ikke andet end den Ulejlighed, der er forbundet med at gøre lidt ekstra ud af Læsningen af ABC’en. Naar De har læst Bogen grundigt, og naar De er klar over Illustratio- nerne paa de 14 Planer, er det Tid at tage fat. Har De Lyst saa klem paa! Prøv Deres Kræfter, der er Sport i det. Nu maa De ikke — i Bestræbelse for at gøre det „ekstra" godt — sætte Dem til Rette med den aabne Bog foran Dem og saa „skrive af“, hvad Bogen siger, det lærer De ikke særligt meget af. Nej, naar De vil besvare de stillede Spørgsmaal i Brevene med godt Udbytte, da læser De paagældende Afsnit igennem, til De har Forstaaelse af Indholdet, og saa gaar De i Gang med Besvarelse — alene med Illustrationerne til Hjælp. D. M. U.s Flyve-Korrespondancekursus omfattet ialt 8 „Kursusbreve“ (-]- evt. „Ekstra- breve“); 1 Brev i hvert af Afsnittene „Flyvemaskinens Opbygning**, „Flyvelære", „Motorlære „Vejr og Vind" og „Luftfartslove og Bestemmelser", og 3 Breve i „Luftnavigation“. Hver enkelt Besvarelse bør være af passende Format; Side op og Side ned er ikke paa- krævet for et fyldestgørende Svar. Har De Lyst og Evner, maa De gerne ledsage Deres Be- svarelse med en Skitse eller to, det letter b orstaaelsen. Skriv saa tydeligt som muligt, helst med Blæk. Mærk hvert enkelt Bilag, De afleverer, med Deres Navn, Stilling og fulde Adresse og send Brevene til: Dansk Motorflyver Union, Ve- sterbrogade 20, København V. Ifald Deres indsendte Besvarelse bedømmes at være tilfredsstillende, lægges den midlertidigt til Side i D. M. U., og i Stedet modtager De næste Kursusbrev, og saa fremdeles. Saafremt Deres Besvarelse viser sig at indeholde Misforstaaelser eller Fejl, bliver disse rettede, og Brevet sendes retur sammen med et nyt Brev — „Ekstrabrev“ —, der indeholder et nyt Opgavesæt i samme Afsnit. Hermed faar De Lejlighed til yderligere at arbejde med paa- gældende Afsnit og Mulighed for et bedre Resultat, naar Ekstrabrevet indsendes og bedømmes. Naar De har været det fulde Kursus igennem, vil samtlige Deres indsendte Besvarelser blive sendt tilbage til Dem, og det er da Tid at indstille Dem til afsluttende Prøve. Betingel- serne herfor er dog, at De til den Tid er Medlem af en Flyveklub tilsluttet D. M. U. Saadanne Flyveklubber findes i de fleste af Landets større Byer, og adskillige er under Dannelse. Om dette Spørgsmaal vil De iøvrigt faa tilsendt Oplysninger fra D. M. U. i et af de kommende Kursusbreve. DANSK MOTORFLYVER UNION A. OHRT Formand. DANMARKS TEKNISKE BIBLIOTEK