Danmarks Malerkunst
Billeder og Biografier samlede af Ch. A. Been

Forfatter: Ch. A. Been

År: 1903

Serie: 2. Del

Forlag: Det Nordiske Forlag

Sted: København

Sider: 255

UDK: 75(48)st.f.

Kapitlerne indledede af Emil Hannover

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 268 Forrige Næste
WILLUMSEN: Alpelandskab. Vandfarve PRIVATEJE endelse, vakte hans keramiske Arbejder hurtig Opsigt og bevirkede, at han i 1897 knyttedes som artistisk Leder til Bing & Grøndahls Por- celænsfabrik, hvis Produktion han gav et saa eget kunstnerisk Præg, at Fabrikens Udstilling paa Verdensudstillingen i Paris Aar 1900 blev en stor Succes. Kort efter opgav han imidlertid sin Stilling ved Fabriken, opholdt sig derefter et Par Aar i Amerika og er nu bosat i Paris. I 1902 blev han anden Gang gift. Willumsen har tegnet den frie Udstillings nuværende Bygning, og har givet Udkast til Møbler, Plakater m. m. EJNAR NIELSEN, en Søn af Skomagermester Fr. Nielsen, er født i København d. 9. Juli 1872. Som Dreng kom han i Malerlære, blev Svend og besøgte teknisk Selskabs Skole. Derefter gik han paa Akademiet fra 1889 til 1893. Sidst- nævnte Aar udstillede han for første Gang. Han har opholdt sig i længere Tid i Paris og Italien. Han blev gift i 1901 og er bosat i Gjern ved Silkeborg. BERTHA DORPH, en Datter af Konsul og Veksellerer Th. Green, er født i København d. 4. Juni 1875. Sin Uddannelse som Maler- inde fik hun først af Malerne Seligmann og listed, senere af H. Slott-Møller. Desuden studerede hun i Berlin i 1899. Aaret efter ægtede hun Maleren N. V. Dorph. I 1899 havde hun sin Debut paa den frie Udstilling, men har fra det følgende Aar udstillet paa Charlottenborg. I 1902 var hun en længere Rejse i Italien. Hun har ogsaa udført en Del dekorative Arbejder. HERMAN VEDEL er født i København d. 1. Marts 1875; Faderen er Notarius publicus. Han blev Student fra Metropolitanskolen, tog Filosofi- kum, besøgte teknisk Selskabs Skole og derefter en kort Tid Akademiet. Sin egentlige Uddan- nelse har han faaet i Zahrtmanns Skole. Han har gjort et Par korte Studierejser til Italien og Holland og er Udstiller siden 1899. GAD FREDERIK CLEMENT er født d. 9. Juli 1867 paa Frederiksberg; Faderen var Re- visor. Han har faaet sin Uddannelse dels paa Kunstakademiet (1885—1888), dels i Kunstner- nes Studieskole under Krøyer. Han har flere Gange været i Italien, hvor han i 1902 holdt 246