Danmarks Malerkunst
Billeder og Biografier samlede af Ch. A. Been

Forfatter: Ch. A. Been

År: 1903

Serie: 2. Del

Forlag: Det Nordiske Forlag

Sted: København

Sider: 255

UDK: 75(48)st.f.

Kapitlerne indledede af Emil Hannover

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 268 Forrige Næste
BERTHA DORPH: Drengeportræt privateje H. VEDEL: Portræt af en ung Pige KUNSTMUSEET Bryllup. Han er Deltager i den frie Udstil- ling. LUDVIG FIND, en Søn af fhv. Sognepræst Find, er født d. 16. Maj 1869 i Østerbygaard ved Vamdrup. Han sattes i Malerlære, blev Svend og besøgte derefter i et Par Aar Akade- miets Forberedelsesklasse. Sin videre Uddan- nelse fik han i Zahrtmanns Skole samt ved Rejser til Italien og Paris. Efter sit Bryllup bor han i Charlottenlund. Han udstiller paa den frie Udstilling. SIGURD WANDEL er en Søn af Grosser- er Oskar Wandel og Malerinden Elisabeth Wandel, f. Møller, og født i København d. 22. Februar 1875. I en Alder af sytten Aar kom han ind paa Kunstakademiet, hvor han dog kun i ét Aar nød Undervisning. Derpaa malede han i flere Vintre hos Zahrtmann og besøgte i Vin- teren 1896—1897 Kunstakademiet i Dresden. I 1902 havde han Bryllup. Han har et Par Gange været i Italien og Frankrig og har ogsaa rejst i Holland. I 1895 assisterede han som Tegner paa Ingolf-Ekspeditionen til Island og Grønland. SVEND HAMMERSHØJ, en Broder til Ma- leren Vilhelm Hammershøj, er født paa Frede- riksberg d. 10. August 1873. Sin Uddannelse fik han hos Zahrtmann, efter at han fra 1890 til 1892 havde besøgt Akademiet. Fra 1895 har han udstillet paa den frie Udstilling. I de senere Aar har han ogsaa dyrket den dekorative Kunst og har bl. a. været knyttet til Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik og til P. Ipsens Enkes Terra- kottafabrik. JOHANNES LARSEN er født d. 27. Decem- ber 1867 i Kerteminde, hvor hans Fader var Købmand. Han har ikke besøgt Akademiet, men har faaet sin Uddannelse i Kunstnernes Studie- skole under Zahrtmann. Han udstillede første Gang i 1891 og er fra 1893 Deltager i den frie Udstilling. Han blev gift i 1898 og er bosid- dende i sin Fødeby Kerteminde. HARALD HOLM er født i Horne ved Faa- borg d. 26. August 1866. Som fattig Dreng tjente han hos en Bonde, men sattes siden i Malerlære i København. Fra teknisk Selskabs Skole kom han i Kunstnernes Studieskole og blev en af Zahrtmanns Elever. Han udstillede første Gang i 1888. PETER HANSEN er Søn af Dekorations- maler P. S. Hansen og født i Faaborg d. 13. 248