Københavns Telefon

Forfatter: Fr. Johannsen

År: 1910

Forlag: Kjøbenhavns Telefon - Aktieselskab.

Sider: 31

UDK: 621.395.7 Køb

DOI: 10.48563/dtu-0000094

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 36 Forrige Næste
Kjøbenhavns Telefon - Aktieselskab. September 1910. Rundgang i Telefonhuset. Kabelkælderen. De underjordiske Kabler, indtil 700 Dobbeltledninger i hvert, føres ind i Kabelkælderen og derfra op i Bygningen. Fra Kabelkælderen over Gaarden til Lagerbygningen, i hvilken forefindes Selskabets Lager og Reparationsværksteder. Videre gennem Laffergaarden og Lafferporten ad Varmetrappen til Akkumulatorrummet, hvor de elektriske Akkumulatorer (10 000 Ampéretimer), der afgiver den Strøm, hvor- med der tales, er opstillede. NB. Dorsifftiffhed. Paspaa, at Klæ- derne ikke rører Syrebeholderne. Maskinrummet. 2 Stk. 50 Hestes Maskiner omformer Kommunens Elektricitet (440 Volt) til Tele- fonspændingen (24 Volt). Her findes end- videre Ringemaskiner og Regulerings- tavler. Videre forbi Central Byens Mellemfelt ind i Central Byen. Tilvenstre ekspederes indgaaende Sam- taler til Byen, tilhøjre Samtaler fra Byens Abonnenter. Videre ad Telefonistinde- trappen til Hovedkrydsfeltet. Fra Kabelkælderen føres alle Kablerne op i dette mægtige Rum, hvor hver enkelt Traad loddes til en for den bestemt Klemme. Efter at have passeret Sikkerhedssmelte- ruller, føres Ledningerne paa Kryds over til de rigtige Centralnumre og passerer de forskellige Relæer, der slutter de Strømme, som tænder Signallamperne paa Centralen. .Man kan høre Relæernes Klapren. Fra Kryds- feltet gaar Vejen igennem Telefonistinde- skolen til Telefonsalen for Kjøbenhavns Hovedcentral. Til denne er indført alle større Forret- ningers Telefoner i Kjøbenhavn. Salen gaar igennem to Etager og har Plads til ca. 240 Damer, fordelte i fire Rækker. — Naar en Abonnent løfter Telefonen af Krogen, lyser en lille Lampe, der slukkes, naar Telefonist- inden svarer ved at sætte en Prop ind i et Kontakthul. Hun indstiller den ønskede For- bindelse igennem et af ca. 17 000 Huller, som hver enkelt Dame kan naa. I hele Cen- tralen findes 1 Million saadanne Jackhuller. I hvert Kontakthul findes de fornødne Fjedre med tilloddede 4 Traade. Særlige hvide eller ff rønne Lamper viser hende, om de samta- lende Abonnenters Telefoner er løftede af eller ikke, og hun kan saaledes se, naar begge Abonnenter efter endt Samtale har lagt deres Telefon op. Efter at have passeret langs Salens øver- ste Galleri, gaas tilbage bag Bordene til Telefonistindetrappen. Herfra kan man gaa ned; men de, der ønsker det, kan fortsætte op paa 4. Sal gennem Telefonistindernes Spisesal og videre ned ad Hovedtrappen, gennem Hovedkontor, Direktionsværelse, kl fi- ko ntor, Fejlretning, Samtaleregn- skab, Boff holderi, Kasserer kontor og ud i Porten. 8/9 TO. 6ooo. W.J.Christensen, Pustervig4, Kjøbenhavil.