Universets Undere
II. BIND

Forfatter: J.O. BØVING-PETERSEN

År: 1914

Forlag: GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG

Sted: KØBENHAVN OG KRISTIANIA

Sider: 460

UDK: 5 (02)

Populær Fremstilling efter det engelske Ori-

ginalværk ved J.O. BØ VING-PETERSEN. Med

mange Illustrationer og farvetrykte Tavler

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 486 Forrige Næste
382 UNIVERSETS UNDERE MURHVEPSEREDER af samme Art som paa S. 380. Moderhvepsene er i Færd med at forsyne deres Reder med Proviant. Myrer søger ofte, men for- gæves, at bryde ind i Depoterne. det af Moderen indsamlede Forraad, er vistnok Øjeblikket først inde, da Guld- hvepselarven kommer ud af sit Æg og fortærer Redens retmæssige Beboer. Aab- ner man Cellen, vil man i hvert Fald ikke finde mindste Spor af denne, men der- imod en velnæret Guldhvepselarve. Undertiden vælger Murhvepsenes forskellige Arter de mærkeligste Steder til Byggeplads for deres Reder, og hvor de trænger ind i Husene, hænder det, at de bygger deres Celler f. Eks. i et Geværløb, i en Trompet, en Papirsrulle, en Sykurv eller i et Kikkertetui. De udviser saaledes stor Evne til at benytte de forskellige Udenomsbekvemmeligheder, der tilbyder sig. TRÆHVEPSE BLANDT vore Naaletræers talrige Fjender indtager Træhvepsene for saa vidt en underordnet Stilling, som de kun angriber de Træer, der i Forvejen er be- skadigede og sygelige, samt de fældede Stammer; de sunde Træer lader de i Fred. Alligevel er de Tab, disse Hvepse kan foraarsage, tidt meget betydelige, fordi deres Larver lever forholdsvis længe — ofte flere Aar — og i al denne Tid gennem- gnaver og gennemborer Veddet i de fældede Stammer saa stærkt, at dets Værdi som Tømmer kan blive lig Nul. Vore Fotografier præsenterer de to almindeligst forekommende Arter, Fyrrens