Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
8 V er forbundet i Serie med Rheostaten R og Normalmod- standen r„. Dennes Ender ere gennem et følsomt Galvano- meter G forbundne med det Apparat, hvis Spænding X skal maales. Før den egentlige Maaling begynder, erstattes V med en Modstand lig Voltametrets. Strømmen sluttes, og Rheostaten forandres, indtil Galvanometret ikke viser noget Udslag. Da er X = J . rn, idet J er Strømstyrken i rn. Nu indskydes Voltametret atter, og Tiden noteres. Under Maalingen maa Galvanometret holdes strømløst ved Hjælp af Rheostaten. Naar Strømmen afbrydes efter t Se- kunders Forløb, vil Spændingen X være bestemt ved X = r„-----P—- o.ooi 118 t hvor p er Vægten af det udskilte Sølv. Normalmodstanden rn maa vælges saaledes, at Voltametret kommer til at arbejde med en passende Strømstyrke (sædvanlig o. i — i Amp.). Kobbervoltametret anvendes fortrinsvis til Maaling af stærkere Strømme. Kathoden bestaar som Regel af Pla- tin, Anoden af rent Kobber. Elektrolyten er en 20 pCt.s Opløsning af Kobbersulfat i destilleret Vand. Strømtæt- heden bør ikke overskride 0.04 Amp. pr. cm2 Kathode- areal. 1 Ampere udskiller i 1 Sekund 0.0003294 Gr. Kob- ber. Forøvrigt behandles Kobbervoltametret i Hovedtrækkene som Sølvvoltametret. I Vandvoltametret bestemmes Strømmen ved Rum- fanget af den udviklede Knaldgas. 1 Ampere udvikler i i Sekund 0.1740 cm3 ved o° og 760 mm Barometerstand. Da Maalingen skal korrigeres forTemperatur, Barometerstand, Damptryk m. m. og derfor bliver temmelig kompliceret, an- vendes Vandvoltametret kun sjældent til nøjagtige Maalinger.