Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
staa*). Gans & Goldschmidt, Berlin, bygger et saadant Instrument, der forøvrigt er af lignende Konstruktion som Edelmanns. Det udføres i to Typer, hvoraf den ene ved en Modstand paa 25 Ohm har en Følsomhed af 0.00000001 Amp. ved i Meters Skalaafstand og 1 mm Udslag. Den anden Type har en Modstand paa 10000 Ohm og en Følsomhed af 0.0000000001 Amp. ved samme Udslag og Skalaafstand. Det bør bemærkes, at den første Type har en større Følsomhed til Spændings- maalinger end den anden. Der kunde nu stilles den F'ordring til et Instrument, at det skulde kunne benyttes baade som aperiodisk og bal- listisk Galvanometer. Denne Opgave har Hartmann & Braun søgt at løse ved Kon- struktionen af det i Fig. 16 afbildede Instrument. Den bevægelige Ramme er her helt udeladt, idet Spolen kun er dannet af Beviklingen. Denne er delt i to Dele, Fig. 16. hvoraf den ene, der inde- holder det overvejende Antal Vindinger, ligesom i andre Instrumenter gennemløbes af den Strøm, som skal maales. Den anden Del er ved Hjælp af tynde Sølvbaand for- bunden med et særligt Par Klemmeskruer. Drejes Spolen i det magnetiske Felt, vil der induceres en elektromotorisk *) Det maa dog forudsættes, at den ydre Modstand er stor i Forhold til den indre; thi i modsat Fald vil den i Rammens Vindinger inducerede Strøm, frembringe en betydelig Dæmpning.