Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
122 I en nedad gaaende Tid. ved klassevis foretagne Valg, mente man, at der spildtes for megen Tid, og at Hengivelsen til Svir og Klammeri laa for nær. Ved en Forordning af 10. December 1828 blev der videre paalagt de rejsende Svende at have en Vandrebog, der i enhver By skulde viseres af Politiet, og i 1835 blev det forbudt danske Haandværkssvende paa Vandring at besøge eller opholde sig i de Lande og Steder, »hvor Associationer og Forsamlinger af Haandværkere taa- les«. Politiforholdsreglerne voxede tæt op. 1837 blev det paalagt Lavets Mestere under en Mulkt af 2 Rd. at ind- berette til Oldermanden, hver Gang de antog eller afske- digede en Svend, og i 1839 blev der i Lavet indført saa kaldte Arbejdskort, som enhver Svend skulde være forsynet med og strax afgive til den Mester, han traadte i Arbejde hos. Den første Bestemmelse i Forordningen af 1800 gaar ud paa at fastslaa absolut Kontraktsfrihed mellem Mestere og Svende ogsaa angaaende Lönnen, men i 1813 indførtes dog en officiel fast Daglön for Murer- og Tømmersvende, og i 1818 vedtog SkomagerJavet at give Svendene føl- gende ensartede Sylön: efter Kvartalskursen: ForetPar nye Stövler 1 Rd. 3 Mk. ro Sk. r. S., 2 Rd. » Mk. * Sk. ForetPar Stovlefødder 1— » — > — —,1—1 — 8 — Foret Par Mandssko » — 3 — 12 — —, » — 4 — 8 — ForetParFruentimmersko» — 3 — » — —, » — 3 — 12 — ForetParForsaalinger » — 2 — 6 — —, ’ — 3 — » — Efterhaanden som Tiden skred, blev Forordningen af 1800 i mange Punkter ikke fulgt, men i een Retning synes den, i alt Fald for Skomagerlavets Vedkommende, at have virket ganske efter sin Bestemmelse. Det tyske Elements Indflydelse svandt væsentlig, allerede fra 1802 er der jo ikke længere Tale om, at Svendebroderskabet skulde have en tysk Oldgesel. Mange gamle uheldige Skikke kom sik- kert herved til at forsvinde, men derfor paa ingen Maade