Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
Officiel Beretning

Forfatter: C. Nyrop

År: 1890

Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 341

UDK: gl 061.4(48)

Udgiven ved Udstillingskomiteens Foranstaltning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 556 Forrige Næste
9 10de Sektion. Havebrug. Ilte Sektion. Skovbrug. 12te Sektion. Fiskeri. Afdeling III. Maskiner, Redskaber og Transportmidler. 13de Sektion. Industrielle Maskiner. 14de Sektion. Landbrugs-Maskiner. 15de Sektion. Transportmidler. Afdeling IV. Skjonne Kunster. 16de Sektion. Malerkunst. 17de Sektion. Billedhuggerkunst. 18de Sektion. Bygningskunst. I Overensstemmelse hermed nedsattes en Række Ud- valg, og det var, efterhaanden som disse valgtes, at de ovenfor nævnte Tilkaldte anmodedes om at træde til, idet en Del af de i Komiteen tilstedeværende Fagmænd paa denne Maade ønskede at blive støttet i deres Arbejde. Visse for hele Udstillingen fælles Udvalg vare alt tidligere nedsatte, nemlig et Forretningsudvalg, et Finansudvalg, et Byggeudvalg og et Bedømmelsesudvalg, hvortil lidt senere kom et Udlejningsudvalg. De enkelte Udvalgs Sammensætning formede sig efter- haanden som følger: Forretnings-Udvalg: Lensgreve C.E.Krag-Juel-Vind-Frijs, For- mand; Direktør Philip Schou, Lensgreve C. F. Danneskiold- Samsøø, Etatsraad Heinr. Hansen, Borgemester L. Borup, Kaptajn J. C. la Coui’, Etatsraad H. N. Hansen, Maskinfabri- kant P. Hansen (fra Novbr. 1887), Oberst V. Hoskiæi’, Fabri- kant Axel Meyer (fra Maj 1888), Hof-Juveler C. Michelsen (fra Maj 1888), Professor C. Nyrop, Malermester E. Schmiegelow (til Novbr. 1887), Baron G. J. Wedell-Wedellsborg. Finans-Udvalg: Borgemester L. Borup, Formand; Maskinfabrikant Th. Hüttemeier, Næstformand; Grosserer W. P. Borgen, Docent N. J. Fjord, Grosserer L. J. Grøn, Tømmermester H. H. Kayser, Kammerherre C. Lüttichau, Konferensraad E. Tesdorpf.