Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
Officiel Beretning

Forfatter: C. Nyrop

År: 1890

Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 341

UDK: gl 061.4(48)

Udgiven ved Udstillingskomiteens Foranstaltning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 556 Forrige Næste
- 22 Fem Tømmermestere, der havde indgaaet et Konsortium om Opførelsens Overtagelse, udtalte i en skriftlig Hen- vendelse til Udvalget, at Bygningens Konstruktioner for- mentlig vare for svagt beregnede, de vilde forstærke dem og kom herved op til en Bygningssum paa 212,806 Kr., men Tiden har afgjort vist, at Arkitektens Beregninger her som overalt vare fuldt paalidelige. Efter Licitationens Tilendebringelse kom der Liv i den hidtil døde Udstillingsplads. Det gjaldt om at benytte Tiden. Og allerede den 12. Marts rammedes ved en lille Festlighed, forøvrigt i en forrygende Snestorm, den første af de Pæle i Jorden, som skulde bære den mægtige Bygning, hvis Kuppel naaede op over Rundetaarns Højde, og Arbejdet gik stadigt rask fremad. Den 20. Juni lagdes den nederste Krans af Bjælkelaget, der skulde bære Kuppelen, den 27. Juni rejstes den sidste af Længdehallens Buer, og den 3. September fandt ved en festlig Sammenkomst et Slags Rejsegilde Sted, ved hvilket Bygningens Arbejdere og Entreprenører sam- ledes med Udstillingskomiteens Medlemmer og en Række særligt Indbudne. For første Gang imponeredes Kjøbenhavn af Udstillingens store Dimensioner. Den næste Bygning, som der toges fat paa, var Kunst- afdelingsbygningen, der fortsatte Hovedbygningen langs Vestervoldgade til Ny Vestergades Forlængelse, idet der hel- ses bort fra den kun mindre Administrationsbygning ud- imod Vesterbrogade ved Siden af Tegnekontoret. Den var saa tidlig færdig, at Bureauet kunde flytte ind i den den 29. Juni 1887. Hvad Kunstafdelingsbygningen angaar, da forelaa der i Byggeudvalgets Møde den 1. Juli s. A. 12 Licitationstilbud om dens Opførelse; de svingede mellem 34,600 Kr. og 24,398 Kr., og Tømmermester Jul. Nielsen, der havde det laveste Bud, blev den Sejrende. Herefter gik det for de øvrige Bygningers Vedkommende til Land-