Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
7io CHR. THORSEN VI Ludvig Holberg, saaledes som det fremgaar af Kompagniets første Generalforsamlingsprotokol, hvor Holbergs Underskrift findes under Referater af Møderne den 12A 1730, n/i 1731 og 10/i 1732. Holberg havde som bekendt en stærk udviklet Sans for det økonomiske, og han har formentlig i det nye Foretagende vejret Chancer for en fordel- agtig Pengeanbringelse. Hvis saa er, har han vel næppe været helt tilfreds med det beskedne Udbytte paa 3 å 4%, Interessenterne fik i de første Aar; i hvert Fald opgav han ret snart sit Interessentskab. Paa Generalforsamlingen den 29/i 1733 meddelte de Kommitterede (Kompagniets Ledere), at »Hr. Assessor Holberg« har frasagt sig et Interessentskab paa 1000 Rdlr., og herefter hører man intet om Hol- berg som Aktionær. For øvrigt havde han saa vel som hans Kollega ved Universitetet, Professor Hans Gram, allerede tidligt benyttet Kom- pagniet til Forsikring af Bogforsendelser. Den 6/n 1728 lod Hans Gram for den beskedne Sum af 40 Rdlr. og til en Præmie af 3 % ved Kom- pagniet forsikre en Pakke Bøger under Forsendelsen fra Amsterdam til København, og den 12/5 1730 forsikrede Holberg en Bogforsendelse fra København og til Bergen for en Sum af 200 Rdlr. og mod en Præmie af 2%. Selskabet kaldtes oprindelig »Kjøbenhavns Asseurance-Kompagni« — eller slet og ret »Asseurancekompagniet« — dets nuværende offici- elle Navn er som allerede nævnt: »Det kgl. oktr. Sø-Assurance-Kom- pagni«, og det begyndte sin Virksomhed umiddelbart efter, at det i April 1726 havde erhvervet Kongens Underskrift paa Oktroien; den første af Selskabet udstedte Police er dateret den 12. Maj 1726. Maalt med Nutidens Maalestok var det kun en beskeden Forretning, der op- naaedes i de første Aar, men Selskabets Interessenter fandt den dog aabenbart — og naar Hensyn tages til Tiden vel ogsaa med Rette — tilfredsstillende; dette fremgaar bl. a. af en Ansøgning, Kompagniet indsendte til Kongen om at maatte fritages for Brug af stemplet Papir uden netop til Policerne. I denne Ansøgning hedder det nemlig om de opnaaede Resultater, der skal bevise Kompagniets Betydning for Landets Økonomi, at der »fra den 1. Mai 1726 til 1731 Aarets udgang er forsikret Capital 2,800,000 Rdlr. hvoraf Præmien der ellers hafde gaaed til Holland og andensteds beløber = 110,133 Rdlr. derimod