Forelæsninger over Trevlstoffer, Papirfabrikation og Grafiske Kunster
Med Tegninger ved S. Fiedler

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1920

UDK: 621.9:621 St.F.

DOI: 10.48563/dtu-0000298

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 214 Forrige Næste
af paa det dobbelte Arks ene Side, og senere ogsaa paa dets Bagside, men hvis man derved har trykt Satsen A paa den Del af Papiret, hvor der var trykt Satsen B af paa Forsiden og om- vendt, kan man ved at skære alle de* dobbelte Apk midt ovor bag- efter, faa rigtig betrykte enkelte Ark ved. halvt saa mange Trykninger, som havde været fornødne, hvis man havde trykt paa Ark af enkelt Størrelse. En Hurtigpresse ^iver gennemsnitlig c. l^OO Aftryk 1 Timen i Stedet fore. 100 ved Haandtrykning og kræver 1J h 2 H.K. Paa moderne Hurtigpresser findes ofte Selv p aa- lægger, cl.e. et Paalæggeapparat, der automatisk fører det øverste Ark i Stabl ?n ind. i Maskinen og vir til Griberne. Derved forøges Antallet af Aftryk i Timon f.Eks. til 2000. b. Stereotypering. § 136. F '1 a d s t 9 r e o t y p i. Ved Stereotypi forstar man en Fremgangsmaade, der bestaar i at tage et Aftryk, en saakaldt Matrice, navn- lig en Papirmatrice ovor on af Typer sammensat Form og i denne støbo en Trykplade, en saakaldt Stereotyp eller Ste- reotypplade. Fordelene herved er saa store, at Opfindelsen i Betydning næsten kan sidestilles med Opfindelsen af Hurtigpros- sen. Den tillader nemlig at aflægge Satgen straks igen, Typ©pn© blivsr fx*i t>i 1 ancLot Bpug, end.vid.GT6 at unclgtu »it Typøx — non^ selv slides ved Trykning, idet man ikke trykker med. dem men ned Stereotypen, og endelig, at man efter Brugen straks kan smelte Stereotypen for at bruge Metallet til en anden Stereotyp, medens man kan opbevare Matricen for let igen ved en senere Lejlighed at kunne fremstille til Stereotyp uden Indførel- se af Trykfejl. Stereotypien formindsker* derfor Arbejdsomkost- ningerne for et Trykkeri og frenskynder Arbejdet.deri. Ved Papir-Stereotypien, som er den almindeligst an- vendte, fremstilles Matricen af flere Lag Papir mod en udstrøget Klister Imellem. De sammenklistrode Lag udbredes over den let oliörode Fope og bankes ned derimod m©d en stiv Børsts. Efter at Matricen er dækket med. et Lag Filt og noget Klatpapir til Opsugning uf Fugtighed, bringes den ind i <?n Tørrepresse som en stor Kopipresse, hvis Bord varmes over Gasblus, og hvori den tørres i nogle Minutter, idet Matricen er hindret i at kaste sig under Tørringen, ved at den ligger i Klemme. Efter Tørring og Beskæring fastklæber man paa større fordybede Steder pas. dens Vrange Stumper af Pap, som man brækker af dertil bestemte Papstrimlev og klæber derefter et Aj?k Papir over Vrangen. Hen- sigten mød de nævnte Stumpers Paaklæbning er at styrke de bro- dere, ophøjede Dele af Matricens Rotside samledes bagfra, at ae ikke under Støbningen af Metallet imod Retsid*.• giver efter og lader sig trykke tilbage. Dernæst lægges Matricen ind i on Form, der bestaar af en Bundplade og Dækplade og derimellem Ranalistsr paa de tre SicLer af Matricen, medens Indløbet er paa den 4cle Side. Formen bringes i en skraa Stilling, og man hælder meu en Støbeske smeltet Metal i lignende Legering som til Typer nea 1 dan langs nævnte 4de Side-*, idet man, ved at åer til denne 4 e Side af Matricen er klæbet ??t Stykke Papir, som hænder ud at Formen, ^Andrer, at nog-t af Metallet løber ind bag Matricens Den støbte Stereotyp beskæres m.m. og stiftes fast naa en Træstok, saa at tier naas en Højde lig Typernes. Stereotypi bruges til Trykning af ofte gentagne Avar- j i o । o t, yp © x* i nr so vn 0x1 P1•4 *5, Fi £? • 1 til Snisltning & i M g t &■ 11 Q t * Tør-pin/ af Stereotypen og Støbning af Stereotypen og de ind- gtilleJlge Randlister - en saakaldt Støbevindsel - Fig.2 kan overspringes. 73