Forelæsninger over Trevlstoffer, Papirfabrikation og Grafiske Kunster
Med Tegninger ved S. Fiedler

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1920

UDK: 621.9:621 St.F.

DOI: 10.48563/dtu-0000298

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 214 Forrige Næste
tissementer, til Telegramblankotter, til Musikalier, der som Beethovens Sonater stadig kommer i nye Oplag o.s.v. I Satsen, hvorefter der tages Stereotyper, kan der foruden Bogstaver være Clichéer, Zinkætsnlngor, m.m., men man kan ogsaa faststøbe f.Eks. en Zinkætsning i en Stereotyp ved dens Støbning. §137« Rundstereotypi. Hurtigpressen har den Mangel, at Formen ikke trykker stadig, men kun under en Del af sin Fremgang. Hvis Formen kan gøres cylindrisk, kan den trykke paa endeløst Papir under sta- dig Rotation samme Vej. Det er imidlertid ikke muligt at sætte Typer paa en Cylinders Overflade. Thi selv om man havde Typer, der forløb radiært paa. de to Sideflader, medens de to andre var parallele, vilde de falde af Cylinderens neäadvendende Del. Cy- lindriske Trykforme ør derfor kun blevet mulige vod at samle dem af to halvcylindriske Stereotyper, der fremstilles ved den saa- kaldte Rundstereot y p i. Efter denne bøjer man ©n Papirmatrice Mage til dem, der anvendes til F.1 adsterøotypi, i Form af en Halvcylinder og støbør, efter at en saadan er indlagt i sn særlig Støbemaskine, en halvrund Stereotyp. Denne støbes saaledes, at den har styr- kende Ribber paa sin konkave Bagside, og efter at Afhøvling af Randene m.m. er sket, samles to halvrunde Stereotyper om en Valse, saaled.es at man erholcLer en cylindrisk Form. c. Rotationspressen. §138. R o t a t i o n s p ressen. Da der i denne anvendes to cylindriske Trykforme, var Opfindelsen af Rundstereotypien en Nødvendighed for Rotations- pressens Opfindelse. PI.45 Fig.3 viser skematisk en Rotationspresse. 1 er Papirrul1øn, hvorfra Papiret afvikles, idet 5 er en Stramme- rulle. 3 er perforeret Rør, hvorfra der udsprøjtes fine Vand- stænk imod den ene Sido af Papiret, som ved at føres videre til den første af Rullerne 2 ved Berøring fugter den anden Side af det yderste Papir paa Rullen. Paa den Maade fugtes Papiret paa begge Sider, og man trykker lettere paa fugtet Papir, da det ved Fugtningen bliver blødere og mere eftergivende og ikke sas lot lader Sværtens Fornis løbe ud. Tidligere fugted.es i Bogtrykke« rierne alt Papir før Trykningen, men nu fugtes det som Regel ikke, da det er for besværligt. Trykningen af Papiret sker med Stereotyp-Cylindrene on to henholdsvis paa den ene og den anden Side, medens og er Trykcylindrene, f er Farveværkerne, der forsyner Stereotyp- Cylindrene tj_ og tg mod Sværte* De indeholder flere Valser end vod Hurtigpressen,"da Fordelingen af Farven maa ske hurtigere her. Efter at Papiret er naaet frerft om Rullen 4, sker Ovorriv- ningen i Ark, Falsning d.e. Sammenfoldning, Tælling og Aflægning. For at overrive i Ark bliver Papirbanen i visse Af- stande perforeret, idet den passerer Imellem to Val- ser, hvoraf den ene langs en Frembringer bærer en Perforerlineal imellem to Skinner, der af Fjedre er tvunget lidt frem fra Val- seoverfladen, medens den anden har en Not, saaled.es at naar Skinnerne trykkes tilbage af don anden Valse, Perforerlinealen træder frem og ind i Noten, idet d^n gennemhuller Papiret. Den perforerede Papirbnn^ skal nu overrives langs Perforeringerne. Det skete oprindelig, ved at Papirbanen førtes frem mellem Bændler uden Ende, der løb hurtigere end Pa- pirbanen og derfor trak Papirbanen over. Sikrere er det af kom- binero Overrivningen med. Perforeringen som vist paa PI.4^, Fig. 4. Hor ©i» Perforerlinealen k vist siddende imellem to tykke Kautschukstænger og g?, saaled.es, at naar Papirbanen p føres imellem disse og den anden Valse, bliver den, som vist i Fig.4 74