Forelæsninger over Trevlstoffer, Papirfabrikation og Grafiske Kunster
Med Tegninger ved S. Fiedler

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1920

UDK: 621.9:621 St.F.

DOI: 10.48563/dtu-0000298

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 214 Forrige Næste
til højre først klemt imellem g? og Valsen, dernæst perforeret og dernæst overrevet, idet nemlig Kautschukstangen ved at komme i Berøring med den nævnte Valse tvinges til at bøje sig opad, hvorved Papiret strækkes over. De fra hinanden revne Ark kan £ a 1 s e s paa tværs ved. at passere imellem to Valser, PI.45 Fig,5, hvor en fremspringende Liste 1 paa den ene kan slaa ©n Fold i Arket og lægge denne ind i @n Griber g, der aabner sig paa den anden Valse og dernæst lukker sig og før^r Papiret rood sig. P a a langs kan Papir© t £ a 1 ses, ved at Arkene føres vinkelret paa Tegningens Plan i PI.45, Fig.6, hvilende paa Bændler uden Ende b, og medens disse standser i et kort Nu, en Falsekniv k slaar en Fold fra neden af op i Arket, iclet det foldede Ark p straks føres bort mellem Bændel systemerne og b2 ud til venstre som vist. Denne Anordning, hvis Falsekniv og Bændler bo er kendt fra Bogbindernes Fal semaskiner, har dog den Fejl, at nogen Tid gaar tabt ved Bændlerne b’s stadige Stansninger. Dette und- gaasj naar man lader Falsning paa langs af Papiret foregaa før Falsning paa tværs og Overrivning ved at føre Papiret ned over et skraatstillet trekantet Skjold, dsr vender en Spids nedad, og over hvis tilstødende Sider Papirbanens to Halvdele bøjes nedad, saa at de lægger sig imod hinanden under det videre Løb. Medens man til en Begyndelse var tilfreds med Rotati- onspresser, der gav 10000 Aftryk i Timen, er man efterhaanden kommen højere og højere op og er ved at trykke paa flere Papir- baner og have et dertil svarende forøget Antal Tryksteder, naaet til at kunne faa Maskinerne til at aflevore flere Ark falsede indon i hinanden, idet man fører Papirbanerne sammen før Fals- ningen og endog sammenklistre dem automatisk inderst i Falsen. Den saa vidt vides største Rotationspresse i Verden trykker i Timen indtil 16 Pagina i 1.28000 Expl., eller f.Eks, indtil 48 Pagina i et Antal af 24000 Expl., d.e. 175 Papir.