Forelæsninger over Trevlstoffer, Papirfabrikation og Grafiske Kunster
Med Tegninger ved S. Fiedler

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1920

UDK: 621.9:621 St.F.

DOI: 10.48563/dtu-0000298

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 214 Forrige Næste
vadskes, da det anvendte Vand er koldt, er Billedet fremkaldt, idet det nu staar som en sort Tegning, og man kan altsaa straks se, om Billedet er tilfredsstillende. Dot overføres da paa den lithografieke Sten, hvormed man skal trykke. Negativet er til den her beskrevne Metode for Foto- 1ithoprafering ikke taget gennem et Objektiv med. Prisme saa- 1edes som i §151, man jo her ikke kopierer Negativet paa Stenen, saal ed.es som dér pa«, Metallet, men paa et lysfølsomt Papir hvorfra Tegningen overføres paa Stenen. Stenen egner sIp- ikke saa godt til Indspænding i en Kopiramme dels paa Grund af sin Tykkelse, dels paa Grund af sin uregelmæssige Omkreds og sin Størrelse, idet Stenen ofte er ret meget større end Billedet. _ ... Imidlertid, er man i godt ledod.® 1ithografiske A. ~ stalter kommet over disse Vanskeligheder og kopierer dir©Kue fra Negativet paa Stenen, der f.Eks. forsynes mød et Lag Chromalbumin. 4 158. Reautogr af i. Denne Metode er ©n dansk Opfindelse af afdøde Under- bestyrer vod meteorologisk Institut, Kapt. G. RungS). Man skriver eller tegner med en lidt farvet Opløsning i Vand af Kallun- eller Ammoniumbikrömat paa Papir, der er præpareret med Albumin, Gelatine ellerbegge disse Stoffer i Forening^. Det skreVno bliver uopløseligt i Lyset. Dernæst overføres det tegnede eller skrevne paa en 1ithografisk Sten^'. . Efter den første Overføring kan man gummer© Papiret, som man har skrevet eller t&gnet paa, 05 overføre fra det paa- ny hvilket har ??ivot Anledning til Benævnelsen: Reautografi. Man kan saaledospaa Stenen faa flere Eksemplarer af det skrev- ne eller tegnode ved Siden af hinanden. Fordelene vad Reautografi fremfor Autograf! bestaar dels heri, dels i, at det skrevne eller tegnede kan henligge en ubegrænset Tid, før man anriver for at overføre, medens Åutografier, cIqt er skrevne paa almindeligt Papir, straks.maa overføres, og saacLanne, der er skrevno paat præpareret lapir kun kan henligge nogle Dage, før Anrivning og Overføring srø, op endelig deri, at det er langt lettere at skrive med en . Chromopløsning end med 1ithografisk Blæk, som meget vanskeligt vil flyde*Hvis man til Reautografering har skrovet med Spejl- skpift kan man i Stedet for at overføre det skrevne paa Sten, gøre Papiret i Stand til at trykkø direkte dermed. 1) Nærniers i Krügors Bog, S, 2J1 nodorst. 2) Opfundet af ham som Assistent vod Instituttet. Eneret af 13de Maj 1880 med Tillæg af l?(ie Novbr. 1.880. 3) Eller man skpivor paa almindeligt Papix* med Blæk af Gelatine el 1 op Albumin op* Kalium— gIIop Ainno'niunibikronia.t opløst i Vand med et tilsat Farvestof. Hvia man benytter Gelatine, maa den holdes opløst ved Hjælp af Eddikesyre, Karbolsyre lipn. Tillægget til Eneretten drejer sig om Anvenael-. se af Chromalun i Stedet for de nævnte Chromforbindelser. 4) Dotto kan sk© paa øn af følgønd© to Maadsr« Ved døn on© ind-“ sværtss Papii’Q't ov©p dst hols mod lithogra-f isk OvGrføpings — fafvo or cLoTpø-fi opløsos d.o opløselige uf HincLsn^ før Overføring sker. Ved den anden opløses først do opløselige Dele derpaa indgnides mød Gummi arabicum og derefter "an- rivos” (jfr. Noten til § 14^) niGd, 0vsi*iøplngsfjiwon. 91