Forelæsninger over Trevlstoffer, Papirfabrikation og Grafiske Kunster
Med Tegninger ved S. Fiedler

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1920

UDK: 621.9:621 St.F.

DOI: 10.48563/dtu-0000298

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 214 Forrige Næste
4. Karbonisering. man gøre 5. Farvning Kasser Ka §37- F n. ske paa forskellige Stadier* af Fabri- Fabriksvadskeri, men før Tørringen, ef- før Klædes Valkning og endelig af e v i n g. 34 er det nævnt, at Burrer i oversøisk særlig Proces, den saakaldte Karbonlse- som tilintetgør Vegetabilier, men skaanor Ulden. Den samme af halvuldne Klude Et Apparat, livor ikke blot Luften, men ogsua Ulden bevæges, ses paa PI. 3 Fir. 2. I et lodret Rum af nogle Meters Højde ligger st Antal med Sibund. f.Eks. af VI diefletværk. Da hel e ~ St a bl en af sser hviler paa de viste Kamhjuls ene Kam, vil ved disses Ro- tation Stablen synke, 05 den nederste Kasse i Stablen p'ives derved fri, saa at den kan udtages sidelænds mod. den tørre Uld i, medons en ny Kasse mød fugtig Uld i skydos sidelænds ind i Toppen af Stablen. Tørringen er sket under Kassernes Nedsynk- ning, idet der fra Sugeren foroven til højre suges 40° varm Luft op gennem det lodrette Rura dels gennsn Sibundene dels ad l._ Kanaler i Rummets Vægge og hen over Ulden i Kasser, og som vist vod Pilene. En Blæser blæser frisk krumme Kanaler i Rummets Vægge og hen over Ulden i Kasser, og til sidst bort, alt som vist vod Pilene. En Blæser blæser frisk Luft ind i den af Damprør varmede Calorifero (Luftvarmer), hvori Opvarmningen til do 4.0J skor. De fornoden udtagne Kasser med tør Uld bliver efter Tømning stukket ind i en Elevator, der befordrer dem op til dat Sted, hvor de fyldes. §36. K a r b o n i s * AU ored© i § Uld maa fjernes ved en ring, ij vu» V J- A j- AA w ’v V gjKJ A I 75c t, a U A Ji Jl <S -i. j Proces maa Kradsuld vundes ved Opkradsnin underkastes for at tilintetgøre Bomulden. Man væder Ulden i Reglen mod fortyndet Svovlsyre og afslynger overflødig Syre i en Centrifuge. Ved dernæst at tørre Ulden f.Eks. ved 70° eller noget mere bliver Vegetabil lerne saa møre, at de ved en paafølgonde Vadskning gaar saaled.es i Snus, at de vadskes bort. Navnet Karbonisering er uheldigt, da der ikke er anvendt saa stærk Syr-5, at der er sket nogen Forkul.1 ing. Inden Vadskningen neutraliseres Syrer med an Sodaopløsning. I Stedet for at fjerne Burrer ved Karbonlsering kan Wolfer. a r V n i n g e Farvningen kan kationen, saaledes after ter Garnets Fremstilling færdigt Tøj. Naar man tidligere farvede færdigt Tøj med natur- lig Indigo, blev Klædet lot "stødt af" vad Brugen, d.v,. s. det blaa Klæde blev lyser© vod Slid, f.Eks. Knæerne i et Par Ben- klæder lysere, fordi Farven ikke trængte ordentlig ind. Nu bru- ges jo imidlertid overvejende Tjærefarvestoffer til Farvningen, til blaat Klæde saaledas Alizarin, og de gennømfarver Klælet, fordi Klædet koges dermed. Visse Farvestoffer kan ikke bruges før Valkningen, da cle vilde tage Skade ved denne. Ved Farvningen som henhør^r under den tekn. Kemi, tiltagør Vægten.