Forelæsninger over Trevlstoffer, Papirfabrikation og Grafiske Kunster
Med Tegninger ved S. Fiedler

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1920

UDK: 621.9:621 St.F.

DOI: 10.48563/dtu-0000298

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 214 Forrige Næste
d.. Bomul d . ■i Bomuldsplanten og døns Dyrkning. —— —. — —. M _____ _ sprænger Bomulden Kapslerne a? ^an plukket. ‘ alt i Nordamerikas forenede JaEur°pa dyrkos noget i Rusland kaldes i en Del §3^. Bomuldøpl Bomuldspia nt e n og stammer fra Asien. Der eksisterer ved Udartning Planter, dels 7 m's Højde. Dyrkningen sker oftest vod Radsaaning. ... , » r i-tanten har store, oftest gule Blomster, der sætter Hvept%Lrind!LlåsrSs’*O?nrent af Stø:pr®lse som en Valnød. /E* ^deholder 5 å 10 graa, mørkebrune, grønne eller uld Bomuidan1* PUa hS1G derea Overfladø « behæftede med Frø- til Bpn~>vn^?^j!,de^S ffa"ske Navn coton har givet Anledning mestP SvM ®” A a V paa astøj, der for det ^ttuntrytoi °ee<3e Farver‘ Deraf ^sn Benævnelsen ao„ o Hvor bomulden groer 1 tropiske Egne med Regntid, niaa der sørges for Vttndafløb ved Grøfter. ~ b Ved Frugternes Modning og kvæller ud af dam, s5 ■_ ; Bomulden dyrkes fremfor Stater, Ostindien og Ægypten. 7 ~ Spanien og Italian. Nogle ægyptiske Sorter Bomuld Maco, hvoraf er dannet Navnet Makosan paa Bomulds-Trikotage. §39. Bo^muldsh østen. ^østen varer }~4 Maaneder, da Kapslerne hel^1Tn/ha?aP?U*kel> I Forkls3tiet, OS naar dot er fuldt, ud- 1.?\Kurv- Man maa hverkan plukke Bomulden, ri. ' Gp ^odört, Idet den saaledes vunclne "døde Bomuld” son v^n?“X?T1an^OTr forskellige Ulemper (se § 40), aller 4 r ^?anlnS8tid med at plukke den, da den saa lider i Godhed eller ved at gaa les falder paa Jorden og til- smudses eller fares bort af Vinden. Man bør derfor indsamle J.en, ona-t efter at Kapslen har aabnet sig. En Person kan ln?fan^ gannaffisnltlig ?0 kg, men i. øvrigt mere eller XeJr9trbsSunstigGi- Høssten mere eller n.ir. i,. t. „ian høstør 2 a i Gange, sidste Gang. Kapslerne i Planternes ±oppe, da de modnes sidst. , . 1 Aftenen tømmes Kurvsne i en Vogn, or Bomulden oringes sædvanlig under Tag (Halvtag eller Lade) og køres tidlig næste Morgen til den Fabrik, hvori Frøene (engelsk: grains, Iransk: grains) skilles fra ved en Proces, som efter frøenes engelske og franske Benævnelser kaldes E g r e n e~ /■ "x Ofe “5o.ni bt.i?aks sk&l blive b^skpevsn —, or dernæst pakkos Bomulden til Eksport. a n t e n. (Gossypium) hører til Katostfamillen rw en længde Årtor, som er fremkomne ''an ^ar lave, urteagtige ..Uo "t. ipa ,1 ni ’ $3 Højd®, .i@ls Tyæøp af indtil > ikke modnes ud- 2. Bomuldshaarets Bygning § 40. B q m u 1 d s h a a p © t s Bygning. Bomulden bøstaar af enkelte i Yderenden * spidse Haar, sidder paa Frcene. Bonu]dshaarenes størst© Tyk- ksIcg varierer fra 12 til 42 p, medens Længden varierer fra w U.1J 52 rm. De Sorter, hvis Længde er 10 a 25 mm, kaldes kortstabiet Bomuld, d? hvis Længde ar 25 å 52 mm, lang- stabl ot bomuld. Angivelserne af Dimousionerne or i øvriezt forskellige. ' s Bomuldon or enten rent hvid ellor gullig-, rødlig-