Forelæsninger over Trevlstoffer, Papirfabrikation og Grafiske Kunster
Med Tegninger ved S. Fiedler

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1920

UDK: 621.9:621 St.F.

DOI: 10.48563/dtu-0000298

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 214 Forrige Næste
per. Dot var derfor til stor Nytte, da V al oeegrene r_ maskinen opfandtes til Brug for langstablet Bomuld. PI. 4, Fig. 4 vider on Valseegrenermaskine. Bomulden lægges i Tragten T og trykkes rn?d Haandan nedad til venstre of hefter ved don moc’ Hvalrosl^c'.ar i Skruegang beviklede roterende Valse v, idot dette- Læder or saa vu, at det vod Friktion tager" Haarene med sig op forbi den faste Kniv k3 raedens d@r ikke er Plads mellem denne og Valsen, til at. Kornene kan følge med. Fra Valsen v ledes Bomulden ned i don viste Kande. Imidlertid vilde alle Kornene samle sig ved k's nedre Ende, hvis ikke an Kniv s, der sidder paa Enden af en svingende Vægtstang, blev bevæget op og ned i en Buø ved Hjælp af Krumtappen p og Plejl- stangen g og ligesom pillede Kornene ned imollem Ristestængerne hvormed Tragtens Bund, ander. Val seogrenermaskinon. kan drives for Haanden eller ved Remtræk og kan ogsaa bruges til kort Bomuld, roen giver dertil mindre Produktion ond Savegronerma- skinerne. Nu bruges, hvor man har Drivkraft, Valseegrenerma- skine, hvori Bomulden føres automatisk hen imod Valsen i Stedet for blot at trykkes med Haanden hen derimod. I store Egreneranstalter suges nu til Dags den i Jern- banevogne ankomne Bomuld op i en vandret Rørledning, hvorfra Bomulden falder ned i de paa Række opstillede Egrenermaskiner. § 42. Bomuldens Pakning i Baller, Den sirener©de Bomuld, pakkes ved Hjælp af Skruepresser eller hydrauliske Presser, saalødes at man faar firkantede Pak- ker, de saakaldte Bal ler, som kan forsendes fra Egre- neringsanstalterne, der ligger rundt om ved IBomul (ismarkerne, til Byer, hvor Bomulden spindes eller udskibes. De pressede Baller bliver, hvis de skal forsendes langt pr. Bane eller skal eksporteres, i hvert Fald i Frista- terna pressede yderligere sammen i en saakaldt Kompres- presse, d.v.s. en stor hydraulisk Pressø eller i Frista- terne hyppigst en direkte virkende Damppresse med on mægtig Dampcylinder i Maskinens Top, saaledes at de bliver over 2 Gange fladere. 4. Det egrenerede Frøs Bohandling i Bomuldsfrø-Oliemøllerne. § 43. Det s g r e n e r e d e Frøs Be h..a n d 1 i n g. Man skelner mellem "seed cotton”, som or den plukkede Bomuld med Frøene "th© seed" i, og "lint cotton", som er den egrensred® Bomuld. Paa de med Savegrenermaskine behandl ode Sor- :er sidder der endnu efter Egrensringen som foran nævnt en lilis Rest af hvert Haar, og de saaledes tilbageblevne Haar- rester søger man at skrælle eller skrabe af paa en særlig Ma- skine, der ligner Savegrenernaskinen, medens de raed Valseegre- nerniaskine bøhandlødo Arters Haar som foran anført siddor langt lasere fast, saa at man faar sorte, glatte Frn tilbage uden Rester af Frøhaar paa. Frøene skæres derefter i Stykker paa en særlig Ma- skine, hvorefter Stumperne af Skallerne sigtes fra. De for Skaller befriede Frø bliver dernæst varmede og lægges i en Pressedug, som presses i en hydraulisk Presse, hvorved B o m- uldsfrøolie drives ud, imedens der bliver B o m- uldsfrøkager tilbage, som finder Anvendelse til Kvægfoder. Bomuldsfrøolie maa ikke forveksles med Bomolie (tysk Baumöl) eller Olivenolie, sqrn faas ved Presning af Oliven- frugter fra Oliven- eller Olietræet. Bomulcisfrøolie ligner i Egenskaber Olivenolie og bruges hovedsagelig til at blande i Spiseolier. 20