Forelæsninger over Trevlstoffer, Papirfabrikation og Grafiske Kunster
Med Tegninger ved S. Fiedler

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1920

UDK: 621.9:621 St.F.

DOI: 10.48563/dtu-0000298

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 214 Forrige Næste
1. Andre Trevl stoffer fra Planteriget. M———*——■*WMWI^WÉIIIIHWI i WK—»»»—Iiw iw«*Wnm»iir «nmi<MiiWiiiiii«»w>iiin Miwwi iiwiwiiiwwinnn—iwuaiwiin-jm—i’i §67 . Manil ahamp. Manilahamp er Taver, der findes i Bladskederne paa en paa Manila (hører til Filippinerne) voksende Pisang. Den indtil 10 m højs Stanme dannes af Bladskeder, der sidder tæt om hinanden og foroven bærer seegti^e Bla.de. Taverne bi'uges til det lyse Seglgarn og lyst Tovværk og Bindegarn. 4 68. A 1 o e h a m p eller S i s a 1 h a m p. Omendskønt Aloens Blade har Trevl or, der kan bruges til Aloehamp, bidrører Aloehamp ganske overvejende fra Blad- trevler af forskellig© Agaver, navnlig Agave americana, og Navnet er jo 1 saa Tilfælde uheldigt."Planten vokser navnlig dels i Algier, dels i Meksiko. De vundne Tavor gaar i Meksiko ogsaa under Navn af meksikansk Fiber. Taverne bruges til Tov- værk og Bindegarn, foruden til kunstigt Krølhaar samt forskel- lige Børster og Pensler. §69 . Nyzøalandsk H^r. Dette Trevl stof vindes af de Taver, der findes i den paa Nyzealand hjemmehøronde Hørlilies Blade. De kan brugos til stærkt Tovværk. §70 . Kokustaver. Disse vindes af Hylstret fra Kokusnødden. Hylstret udblødes flere Maaneder .1 Vand, or derefter bankes det, saa at det spaltes til grove, h:?»jst c. 3Ö cm lango Taver. Disse spin- des til Garn, der bruges til Tovværk, som staar sig godt imod Fugtighed, og til Fremstilling af Kokusmaatter, hvorom det samme gælder. §71 . Torvet i b e c. En Del af de i Tørvemoser værende Fibre lader sig oparbejde til s.aokaldt Fiberuld, der i Styrke skal kunne maale sig med Uld, og son bodst blandes med 3^ 40 % Uld for at kunne fremstille Garn, der kan erstatte Uldgarn til Vævning. Nogen større Betydning har Anvendelsen dog ikke faaet. §72 . Pap ir 3 tri ml er. Navnlig under Verdenskrigen har Anvendelsen af Papir til Seglgarn og Garn til vævede Stoffer taget at stort Opsving. Pap irstriml erne faas ved at opskære Papirruller helst af det senere omtalte saakaldtø Kraft papir, der er meget stærkt, vød en Række Snit 1 flade, tyndo Skiver, og senere af- vikle disse i fugtig Tilstand.og sno Strimler. Paa flere Maader kan man fremstille Papirgarn, hvortil der foruden Papirstrimlen er anvendt Tavestoffer som Bomuld, Hør, Hamp og Jute. Af vævede Stoffer af Papir-garn kan nævnes Sække, Løbere, grovt Arbejdstøj mini. Nærmere i nedenstaaende Afhandling.-*' k. Trevl stoffer fra Mineralriget. §73« Asbest. Foruden at forskellige Metaltraade bruges til Vævning ©Ilør til Tresser m,m., og at man af Glas kan fremstille Glas- spind som tidligera nævnt, er der endnu et onkelt Trevlstof fra Mineralriget, der anvendes som Tekstil stof, nemlig Asbest. Af Asbestgarn tvindes og flettes Tætningssnore, ligosom der væves ildfasto Væv (til Thoatorforhæng etc.) 1) Forfatterens Afhandling .1 ”Ingeniøren” 1918, S. 5^3 •