Temperaturbegrebets Udvikling gennem Tiderne
Samt dets Sammenhæng med vexlende Forestillinger om Varmens Natur

Forfatter: Kirstine Meyer

År: 1909

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 179

UDK: 536 Mey

DOI: 10.48563/dtu-0000018

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 200 Forrige Næste
175 Hermed vides det altsaa, at til Temperaturerne 4°,5 for Helium svarer 29°,5 for Brint og til kritisk Temperatur TV „ „ „ 34°,24 „ „ Spørges der nu, hvilken Temperatur for Brint der svarer til absolut Nulpunkt for Helium, kan dette findes ved at beregne en Temperaturkonstant K1 for Brint, idet Heliums kritiske Tem- peratur Tcl regnes for dets Temperaturkonstant; denne Bereg- ning kan udføres ved Ligningen T? — 4,5 __ 34,24 — 29,5 t7~ ~ Kx Værdien af Kx kommer altsaa til at afhænge af Værdien af T/; om denne Størrelse vides det altsaa kun, at den ligger mellem 5° og 6°, hvilket betyder en meget stor Usikkerhed i de Kon- stanter, som her skal beregnes; antager man Tc = 5,5 faas 5,r, — 4,5 34,24 — 29,5 x ---------=--------—;-------; A = ZO,4. 5,5 Kx Tc—Kl — Tm — 7,9 er da den Temperatur for Brint, der svarer til 0 for Helium. Brintens Temperaturkonstant var paa forrige Side Tc— 34,24. Henføres Stofferne til Helium bliver den altsaa K1 = 0,77 Tc, og alle andre Stoffer maa da ligeledes have deres Temperatur- konstant multipliceret med 0,77. Derved faas en Række nye Værdier af Tm, der giver Oplysning om, hvilke Temperaturer der for hvert Stof svarer til Nulpunktet for Helium. Disse Tal er meget forskellige fra de Værdier for Tm, der fandtes paa Side 172—173, og — betragtede som Grænse for Lufttilstanden — sikkert altfor høje. Dette kunde tyde paa, at 5,5 er for høj en Værdi af kritisk Temperatur, hvis det kritiske Tryk er 2,3 Atmo- sfærer. Antages 5,2 til kritisk Temperatur, vilde man af en Ligning analog med ovenstaaende faa K1 > 34,24, hvilket vilde betyde, at Brint havde en lavere Grænse for Lufttilstanden end