Temperaturbegrebets Udvikling gennem Tiderne
Samt dets Sammenhæng med vexlende Forestillinger om Varmens Natur

Forfatter: Kirstine Meyer

År: 1909

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 179

UDK: 536 Mey

DOI: 10.48563/dtu-0000018

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 200 Forrige Næste
176 Helium, hvilket ikke er rimeligt. Tcl = 5,3 vil give K1 = 0,9 Tc, der giver rimeligere Værdier af Tm. Alt i alt maa man da sige, at der kræves en nøjagtigere Opgivelse af de kritiske Konstanter for Helium, før dette Stof kan bruges som Sarnmenligningstof; tillige viser de sidste Betragtninger Muligheden af ud fra Loven om overensstemmende Tilstande at skønne om en opgiven kri- tisk Temperatur kan svare til et opgivet kritisk Tryk. Jsg mener da, at man kan gaa ud fra, at Loven om over- ensstemmende Tilstande i denne Form har Gyldighed for Vædske, Damp- og Lufttilstanden, for hvilken den er undersøgt. Kan man nu gøre sig nogen Forestilling om, hvilke Ejendommelig- heder i Legemernes indre Bygning, der kan bevirke denne Over- ensstemmelse? Kun ganske løseligt er der forsøgt at give Svar paa dette Spørgsmaal i Sammenhæng med den saakaldte kine- tiske Lufttheori. Efter at det ved Joules Arbejder var fastslaaet, at Varmen var en Form af Energi, har man rejst det Spørgsmaal: I hvilken Energiform er Varmen til Stede i Legemerne? Nogle føjer til: Og hvad er Bæreren af denne Energi, Substans eller Æther? Besvarelsen minder om Cartesius og viser, hvor begrænset Men- neskers Forestillingskreds aabenbart er, hvad de lidt vidt svævende Hypoteser angaar; den gaar i Hovedsagen ud paa, at Straale- varmen forplantes af Ætheren, og naar den opbevares i Legem- erne, er den knyttet til Substansen. Svaret paa det første Spørgs- maal er egentlig kun forsøgt for Luftarters Vedkommende i den kinetiske Lufttheori, der jo som bekendt bygger paa den An- tagelse, at Varmen existerer hos Luftarterne som Bevægelses- energi, og at den absolute Temperatur er et Maal for Bevægelses- energien i den fremadskridende Bevægelse af Molekylerne; for Vædsker og faste Legemers Vedkommende existerer der kun svage Forsøg paa Theori af denne Art. Det er nu ud fra den kinetiske Lufttheori, at Sutherland1) har prøvet paa at danne sig en Forestilling om, hvad der kan betinge de overensstemmende Tilstande. Meningen med hans Afhandling er i det hele at hævde, at et homogent Stofs Til- standsform er bestemt ved det Forhold, der existerer mellem Boltzmanns Festschrift. Side 373: The principle of dynamical similarity.