Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
150 Felt 1 og 3, samt Felt 1 baade af Felt 2 og 4. Endvidere ses det, at Felt 2 kun spærrer Felt 1, og Felt 3 kun Felt 4. Plan II hører til en Station med 2 Signalposter og 1 Kommandopost. Den gensidige Afhængighed mellem Haand- tagene og den Rækkefølge, i hvilke de forskellige Manipula- tioner skulle foretages, fremgaar af Signaturerne (jfr. Plan IV). Den ved Nummerbetegnelsen foreskrevne Rækkefølge fremtvinges gennem de forskellige Spærringsmekanismer i Apparaterne, med mindre der i et Felt tillige findes det nær- mest lavere Tal skrevet med Romertal. Den paagældende Manipulation kan da udføres uafhængig af den nærmest fore- gaaende (men bør foretages sidst), smig. Anm. Plan IV. Signalposternes Signalhvirvler holdes i Almindelighed bundne i Normalstilling derved, at det tilsvarende Signal- Blokfelt staar blokeret (rødt). Først naar Kommando- posten blokerer sit Felt, frigives Signalpostens Signal hvirvel, og Signalet kan da gives, for saa vidt denne Posts Sporskifter ere rigtigt stillede (og centralaflaasede). Omvendt kan Kom- mandoposten intet foretage, dersom det af Sikringsanlæget fordres, at en bestemt Signalpost først skal have eet eller flere af sine Sporskifter rigtig stillede, forinden en anden Signalpost maa deblokeres. Hin Post kan da føi'st efter at have aflaaset Sporskifterne og omlagt den paagældende Hvirvel, (hvorved Sporskiftehaandtagene bindes), blokere sit tilsvarende Spor- aflaasnings Blokfelt, (hvorved Hvirvelen bindes i den omlagte Stilling). Kommandoposten løses derved og kan nu deblokere den anden Posts Signal osv. (Eks. Pl. II Togvej Nr. 3). Sporaflaasningsfelternes Blokøjne ere normalt hvide. (Røde Blokøjne ere paa Planerne viste sorte). I Modsætning til Strækningsblokfeltet (smig. Side 101) fore- tages kunstig Deblokermg af et Stationsblokfelt ved, at man afskruer Glasøjet — efter at have fjernet en Plombe — og bevæger den lille sorte, vandret liggende Metalarm, der sidder fast paa Hemværksakslen foran Midten af Glimmerskiven, op og ned saa længe, indtil Øjet har skiftet Farve. Paa Grund af en Fjeders Tryk bevæger Skiven sig nemlig her opad under Deblokeringen, medens den paa Strækningsblokapparatet i samme Tilfælde bevæger sig nedad.