Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
151 Mellem to sammenhøi'ende Stationsblokfelter benyttes i Almindelighed kun en enkelt 2 m/m. Kobber-, Bronze- eller Jærntraad. Afløbssporskifterne Nr. 4 og 9 paa Plan I hindre Vognene paa Læssesporene i at løbe ud i Togvejene (paa Sp. II). Til gensidig Sikring af hinanden berørende Togveje anvendes ofte paa passende Steder i selve Togvejene Afløbssporskifter, som fortsættes i „Sandspor“, d. e. Spor, hvorover der er anbragt et Lag Sand eller Grus, der virker som en meget kraftig Bremse paa Hjulene. Ved ældre Siemenske Anlæg findes af Besparelseshensyn ofte anvendt Kommandokontakter i Stedet for Kommando- postens Blokapparat. Kommandokontakten bestaar af en lille firkantet Jærnkasse, anbragt paa Hovedbygningens Mur eller i dens Nærhed (smig. Pl. IV B 24). Udvendig paa Kassen ses: 1. Tre runde Blokøjne, af hvilke to altid ere røde, eet hvidt. I Normalstillingen (Signalerne blokerede), skal det øverste (midterste) Blokøje være hvidt. De to andre, der svare hvert til sin Togvej gennem Stationen, ere normalt røde. Ere de hvide, betyder det, at Signalposten selv kan deblokere sit Blokapparat og saaledes frigøre Signalet for den paagældende Togvej. 2. Et Nøglehul med tilhørende Nøgle. Ved Hjælp af denne, der skal være i den fungerende Stationsbestyrers Værge, betjenes Kommandokontakten. Naar Nøglen, anbragt i Nøglehullet, drejes til højre eller til venstre, indtil det til- svarende Blokøje bliver hvidt, gives der derved Signalposten Tilladelse til og Mulighed for selv at deblokere sit Blokapparat, saaledes at det Blokfelt, der svarer til Kommandopostens, derved bliver frigivet. 3. En Prøveknap, anbragt forneden paa Kassens Under- side. Den anvendes af Stationen, naar denne vil overbevise sig om, at Signalpostens Blokapparat er i sin Normalstilling. Et Tryk paa Prøveknappen vil nemlig bevirke en Ringning af den oven over Kommandokontakten anbragte Vækker, naar Kommandokontaktens øverste Blokøje er hvidt, og naar samt- lige Blokøjne i Signalpostens Blokapparat ere røde, medens Kommando- Kontakter. (Siem. & Hal.)