Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
III. Stræknings- og Sporskiftesikrings- anlægene. A. Strækningssikringsanlægene. 1. Bloksignaler paa fri Bane. For at Tog kunne følge hurtigere efter hinanden end i Stationsafstand, maa Stationsintervallerne deles i to eller flere saakaldte Blokintervaller ved at anbringe henholdsvis een eller flere Strækningsblokposter (Linieblokposter) med tilhørende Bloksignaler paa passende Punkter af den paagæl- dende Strækning (Stationsintervallet). Bloksignalerne ere Mastesignaler af en Højde fra 6 til 13 m. Begge Signalarmene (for de to modsatte Togretninger) ere i Almindelighed samlede paa samme Mast, een paa hver Side af denne og i samme Højde. Armen har en Længde af 1,5 å 2 m., regnet fra Omdrejningsaksen, og dens Flade gøres helst gennembrudt for at formindske Vindtrykket. Kontravægten V (Fig. 71) er anbragt paa en kort Forlæn- gelse af Armen ud over Omdrejningspunktet og saaledes af- passet efter Armens Egenvægt, at Armen, der kun kan ind- tage to Stillinger, automatisk indtager „Fare“-Stillingen, der- som Traadtrækket, hvormed den betjenes, skulde springe. Signaltraadtrækkets Bevægelse overføres til Armen der- ved, at Traadtrækket føres direkte op til den over et Vinkelpunkt med 2 Kædeskiver ved Foden af Masten.