Danmarks Glasindustri indtil 1750
Med nogle Bemærkninger om Ruder, Drikkekar o. lign. Gjenstande, før Glasset trængte igjennem.

Forfatter: C. Nyrop

År: 1879

Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 91

UDK: TB Gl. 666.1 nyr

Emne: Aftryk af Historisk Tidsskrift. 5. R. I.

En industrihistorisk Undersøgelse.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 110 Forrige Næste
Hfterat jeg med nærværende Afhandling væsentlig har tilende- bragt mine Forarbejder til den danske Keramiks Historie1), kunde jeg ønske at give en samlet Fremstilling af denne, ud- styret med Træsnit og om muligt Farvetryk. Samlingerne paa Rosenborg synes efterhaanden at skulle komme i Besiddelse af en Række Gjenstande til Oplysning om den første danske Fajancetilvirkning, og kunne saaledes belyse baade denne og den første danske Porcelænstilvirkniug. En illustreret Frem- stilling af den danske Keramik vil imidlertid næppe se Lyset for det Første; de økonomiske Vanskeligheder synes for store. Jeg vil derfor vedblive at give smaa Monografier af enkelte Industrigrene, i den nærmeste Fremtid af Silkeindustrien i Danmark, hvorved jeg kommer ind paa det ikke uvigtige Spørgs- maal om Tvangsanstalteraes Medvirkning i Industrien, og der- efter vistnok af det danske Uhrmageri o. s. v. Her skal jeg benytte Lejligheden til at give et Par Tilføjelser til mine nedenfor og andensteds trykte Meddelelser om døn danske Ke- ramik og de med den beslægtede Industrigrene. Fra omtrent 1650 foreligger en Indberetning fra Kristoffer Gjø angaaende „adskillige Norges rare Produkter“, og heri ’) Jfr. Den danske Porcellænsfabrikations Tilbliven (1878) og Bidrag til den danske Industris Historie (1873) S. 195 flg.