Det Danske Haandværks Historie

Forfatter: R. Berg

År: 1919

Forlag: Nordisk Forlag

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 152

UDK: 338.42(489) Ber

DOI: 10.48563/dtu-0000201

Emne: Oplag: 1500 Eksemplarer

Haandværkerret. Oversigt over de for Haandværk og den mindre Industri gældende Love og Retsregler. 1918.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 164 Forrige Næste
FORORD Hvor mærkeligt det end lyder, er det dog sandt, at der hidtil slet ikke har existeret nogen sam- let Oversigt over det danske Haandværks Historie og Udvikling. Det Forsøg, der her er gjort paa at stille dette Savn, skyldes især Opfordringer fra Elever paa tek- nologisk Institut, til hvis Undervisning der hidtil har manglet en letlæselig Oversigt. Ganske vist findes der en ret betydelig Litteratur paa Haandværkerhistoriens Omraade, men den be- staar saa godt som udelukkende i vanskeligt tilgæn- gelige Special værker, der hver for sig kun behandler et enkelt Fag eller et særligt Afsnit indenfor Haand- værkets Historie. At gøre Uddrag af disse Enkeltvær- ker og føje dem ind i en samlet Helhed har da væ- ret en af Opgaverne for nærværende Bog. Helhedsbetragtningen er derimod fuldstændig min egen og da der desuden er anvendt en Del trykte og utrykte Kilder, der ikke før har været brugt, saa tør jeg vel sige, at Bogen vil byde de fleste Læsere en Del hidtil ret ukendt Stof.