Danmarks Malerkunst
Billeder og Biografier samlede af Ch. A. Been

Forfatter: Ch. A. Been

År: 1903

Serie: 2. Del

Forlag: Det Nordiske Forlag

Sted: København

Sider: 255

UDK: 75(48)st.f.

Kapitlerne indledede af Emil Hannover

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 268 Forrige Næste
AGNES SLOTT-MØLLER: Niels Ebbesen privateje Lærer malede fra 1883—1886. Forinden havde han en kort Tid besøgt Akademiet. I 1886 be- gyndte han at udstille paa Charlottenborg, æg- tede to Aar senere den nedenfor nævnte Kunst- nerinde Agnes Slott-Møller f. Rambusch og rejste derefter sammen med hende til Italien og Frankrig. Efter Hjemkomsten var de blandt Lederne af den Bevægelse, der førte til Dannel- sen af den frie Udstilling, til hvis Medlemmer de hørte indtil 1900. I 1904 har de paany ud- stillet paa Charlottenborg. Harald Slott-Møller har ligesom sin Hustru set sig godt om i Ver- den. I de senere Aar har han gentagne Gange besøgt England og Italien. Af hans her gengivne Billeder stammer Hustruens Portræt fra 1887, „Lægens Forværelse“ fra 1888, „Sommeraften“ fra 1895 og „Fra Italien“ fra 1901. Fra 1894, da Slott-Møller paa den frie Ud- stilling udstillede sin Datters Vugge (nu i Kunst- industrimuseet), begynder hans udstrakte Virk- somhed paa den dekorative Kunsts forskelligste Omraader. Han har givet Tegning til en stor Række Møbler, til Sølvgenstande og Smykker, til Bogbind og Bogdekoration, til Apotheker- etiketter, Frimærker og Ex-Libris. Han har komponeret Borgerrepræsentationens Formands- klokke og Haandværker-Reliefferne paa Raad- husets Borgertrappe. I de sidste Aar har han været den kunstneriske Leder af Fajancefabrik- en „Aluminia“. AGNES SLOTT-MØLLER, Datter af Kom- mandør i Marinen H. Rambusch, er født i Kø- benhavn d. 10. Juni 1862. Sin Uddannelse fik hun i Tegneskolen for Kvinder og malede der- efter i Vinteren 1885—1886 hos Krøyer. I 1885 udstillede hun for første Gang; i 1888 ægtede hun Harald Slott-Møller (se ovenst.). I 1890 udstillede hun paa Charlottenborg et stort Billede „Dronning Margrethe og den jyske 21* 243