Danmarks Malerkunst
Billeder og Biografier samlede af Ch. A. Been

Forfatter: Ch. A. Been

År: 1903

Serie: 2. Del

Forlag: Det Nordiske Forlag

Sted: København

Sider: 255

UDK: 75(48)st.f.

Kapitlerne indledede af Emil Hannover

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 268 Forrige Næste
AGNES SLOTT-MØLLER: Hr. Oluf. Folkevisebillede privateje Adel“, i 1894 paa den frie Udstilling „Niels Ebbesen“. Samme Aar deltog hun i Konkurren- cen om Relieffet til den indre Portal paa Køben- havns ny Raadhus og fik tilkendt Præmien for „Byens ældste Raad“, som hun havde indsendt under det siden saa bekendte Motto: „Saa er By som Borger“. Ligesom sin Mand har hun gjort flere Rejser, blandt andet til Frankrig for at studere middelalderlig Skulptur og til Lon- don for at studere den „prærafaelitiske“ Maler- skole. Fru Slott-Møller har gjort Tegning til nogle Møbler samt til adskillige Bogbind, Adres- ser, Plakater o. 1. Hun har ogsaa udført det store Glasmaleri i Overformynderibygningens Trapperum. JENS FERDINAND WILLUMSEN er født d. 7. September 1863 i København, hvor Fader- en var Herreekviperingshandler. Han tænkte først at gaa Handelsvejen, kom senere i Sned- kerlære og optoges derefter paa Teknisk Skole for at blive Arkitekt. I 1881 kom han ind paa Akademiet, hvor han dog snart forlod Arkitek- turskolens Forberedelsesklasse for i Model- skolen at uddanne sig til Maler. Efter tillige at have faaet Undervisning af Krøyer udstillede han paa Charlottenborg fra 1883—1889. I 1891 var han Medstifter af Den frie Udstilling, paa hvis første to Fremvisninger — i Kleis’ Lo- kale paa Vesterbro — hans Billeder vakte et kunstnerisk Røre, man hverken før eller siden har oplevet herhjemme. Han havde imidlertid giftet sig med Billedhuggerinden Juliette W., født Meyer, og havde bosat sig i Paris, hvorfra han i 1894 vendte tilbage til Danmark. I Paris var han bleven Billedhugger og Keramiker og han byggede nu i Hellerup efter sin egen Teg- ning en Villa med et stort Atelier og Brænde- ovne. Medens et kæmpemæssigt Relief, hvorpaa han ivrigt tog fat, ikke endnu er naaet til Fuld- 244