Fra engelsk Industri og højere teknisk Undervisning

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1903

Forlag: J. Jørgensen & Co. (M.A: Hannover).

Sted: København

Sider: 45

UDK: 338(42) Han

Emne: Særtryk af "Ingeniøren".

Delvist referat af et Foredrag i dansk Ingeniørforening den 16. December 1902.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 56 Forrige Næste
39 nente Luftarter, saa at man kan tilvejebringe større Mængder, f. Eks. af fortættet Ilt, og han er (1892) Opfinder -af de evacuerede Flasker til Opbevaring af flydende Luft*). Han er siden 1877 Professor ved Royal Institution i London, en Institution, ved hvilken der i de omtrent 100 Aar, den bar bestaaet, har virket Mænd som Davy, Young og Faraday. Det er egentlig ikke et Universitet, men svarer nærmest til vort Selskab til Naturlærens Ud- bredelse, idet der holdes offentlige Foredrag over Fysik, Kemi, etc. Det vil vistnok interessere at erfare, at denne Institution i de 100 Aar kun har kostet ialt c. 120 000 til Eksperimenter, Foredrag, Lønninger af Professorer etc. o: gennemsnitlig <£ 1200 om Aaret. Naar man tænker sig alene Faradays Betydning, uden hvis Op- dagelse af de inducerede Strømme hele den moderne Elektroteknik med Telefonen, elektriske Sporvogne o. s. v. ikke vilde kunne tænkes, maa man give Dewar Ret i hvad han i sin Tale sagde, nemlig, at de exceptio- nelle Mænd ere de billigste af alle Naturens Produkter. Noget lignende vilde man finde herhjemme ved at gøre op, hvad vore exceptionelle Mænd have indbragt Landet i Forhold til, hvad deres Arbejde har kostet, f. Eks. de fra polyteknisk Læreanstalt udgaaede Mænd Fjord, Segelcke og Julius Thomsen. Ingen har maaske paa en mere praktisk Maade vist Forstaaelse af, hvad exceptionelle Mænd ere værd, end Carnegie, da han skænkede 10 Millioner Dollars til en Institution i Was- hington, der ligesom skal samle exceptionelle Mænd ind for at give dem Lejlighed til de Forskninger, de særlig *) Prof. Prytz har nylig i „Annalen der Physik“ 1902, Bd. 7, S. 885 godtgjort, hvilken yderst ringe Varmebevægelse, der er gennem det evacuerede Rum mellem Dobbelt- væggene. Nærmere om Dewar og hans Virksomhed i „Nature“ 1902, S. 460.