Emil Chr. Hansen 5 Særtryk 1901-1909

Forfatter: Emil Chr. Hansen

År: 1909

Sider: 98

UDK: TB Gl. 663.6 Sm

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 98 Forrige Næste
TEKNISK BIBLIOTEK Undersøgelser over Alkoholgjærsvampenes Fysiologi og Morfologi. Af Emil Chr. Hansen. X. Om Variationen hos Saccliaromyceterne. 1. Indledning. Mikroorganismerne ere i de senere Aar næsten bievne be- rygtede for deres Variabilitet; ret beset er denne dog næppe større end de højere Planters; men Generationerne dannes med langt større Hurtighed, og Variationsfænomenerne træde derfor ogsaa hur- tigere frem. Experimentatoren kan her i kort Tid blive Vidne til mærkelige Omdannelser. En anden Sag er det, at Variationen praktisk taget bereder os større Besvær hos Mikroorganismerne end hos de højere Planter. Naar vi ønske at bestemme en eller anden Mikroorganisme, maa vi for hver Karakter anstille et særligt Dyrkningsforsøg, og det er først Summen af de paa denne Maade erholdte Karakterer, der giver os Oplysning om, hvilken Art vi have for os. Vi have her ikke Habitus at holde os til, og det er altsaa en lang og møjsommelig Vej, vi maa gaa. Hos Fanerogamerne træde derimod, naar de ere i Blomst, de vigtigste Karakterer frem for os paa een Gang. Ogsaa disse variere vel; paa den samme Plante kan man saaledes finde Grene, saavel med spredte, som med modsatte Blade, og i Blomstens Organer store Svingninger i Henseende til Tal-, Størrelse-, Farve- og Formforhold; men mangler en eller anden af de afgjørende Karak- terer, saa have vi strax de øvrige at holde os til, og vi skulle ikke, som hos Mikroorganismerne, ved ofte langvarige Experimenter kalde paa hver enkelt for sig. Hvad Variations-Retningerne angaa, da ere de i deres Væsen de samme hos Fanerogamer som hos Krypto- gamen 1