Fra Verdensudstillingen i Chicago.
Maskinerne

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1895

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 66

UDK: 061.4(100) Chicago

DOI: 10.48563/dtu-0000243

Særtryk af den danske Udstillingskomités Beretning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 76 Forrige Næste
2 CHICAGOUpSTILLINGEN læst ordnede Beskrivelser af de forskjellige Arter Maskineri, der vistes frem, og har sundet sig paa de mange Nyheder, da griber man gjæfne en Lejlighed til at klargjøre, for sig selv, hvad det nu egentlig var, man saa, af nyt og interessant. I de følgende Linjer vil jeg da søge at føre Læseren i en hurtig Vandring gjennem de Dele af Chicagoudstillingen, hvor Maskiner vare udstillede. Jeg skal paa denne Vandring ikke for ofte standse fotan en enkelt Maskine for ikke at trætte Læseren, men søge at fortælle i store Træk. Paa de fleste Omraader vilde selv en nøjagtig Beskrivelse af alle udstillede Maskiner iøvrigt ikke kunne give noget egentlig helt. Det vilde for amerikanske Maskiners Vedkommende vel kun kunne blive paa Værktøjsmaskinernes og Træbearbejdningsmaskinernes Om- raade, — Maskiner, hvis detaillerede Beskrivelse dog rettere hører hjemme i et teknisk Tidsskrift. Paa andre Omraader var selv ameri- kansk Maskinindustri nemlig kun meget ufuldstændig repræsenteret. Der var f. Ex. fortræffelige Dampmaskiner paa Chicagoudstillingen, men det er tvivlsomt, om de bedste egentlig var de amerikanske, og en stor Mængde af de første amerikanske Dampmaskinfabriker havde undladt at udstille, saa at en Beskrivelse af de udstillede Maskiner ikke vilde give noget blot nogenlunde udtømmende Billede af amerikansk Dampmaskinindustri. Naar Maskinudstillingen ikke gav noget komplet Billede af amerikansk Maskinindustri, kan det mindre undre, at den var en endnu mindre fuldstændig Præsentation af andre Landes Maskin- industri. Der var tværtimod rundt omkring de føleligste Huller. Den Tid, da en Verdensudstilling er det Sted, hvor man virkelig træffer hele Verdens eller mange Landes tekniske Udvikling vel repræsenteret paa alle mulige Omraader, er længst forbi, og det, som virkelig er nyt paa en Verdensudstilling for en Fagmand, der følger med, er grumme lidt. Med Nutidens hurtige Forbindelser og fortræffelige store tekniske Tidsskrifter er en ny Opfindelse af Betydning sträx kjendt over hele Verden; og det er kun sjældent,