Beretning om det sjette danske Industri-Møde I Kjøbenhavn
Fra den 1ste til den 4de Avgust 1892

Forfatter: C. Nyrop

År: 1892

Forlag: Hos Universitetsboghandel G.E.C Gad

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 414

UDK: 338(489)(06) dan

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 434 Forrige Næste
Side Frihavnen og dens Betydning, Foredrag af Grosserer Oscar B. Muus 146 Talere i Diskussionen: Fabrikant Axel Meyer, Skomager- mester A. Hansen, Tømmermester J. P. Nielsen, Grosserer Oscar B. Mans. Onsdag den 3. August 1892. Lovforslaget om Straf for Brugen af urigtige Varebetegnelser, Fore- drag af Fabrikant H. Bing......................................... 175 Talere i Diskussionen: Grosserer Neiiendam, Fabrikant Schmalfeld, Fabrikant H. Bing, Kjøbmand Heerfordt. Haandværkets og Industriens Stilling, Foredrag af Møbelfabrikant Severin Jensen.................................................... 156 Talere i Diskussionen: Bagermester H. Stilling, Fabrikant H. Bing, Sadelmager Lund, Dr. A. Fraenkel, Fabrikant Severin Jensen. Haandværket og Maskinindustrien, Foredrag af Kancelliraad C. Pagh 213 Talere i Diskussionen: Kontorchef Jul. Schovelin, Overrets- sagfører Fr. Wulff, Bogtrykker Arnold Jørgensen, Snedker- mester Chr. Nielsen, Skomagermester A. Hansen, Dørgrebs- fabrikant Carl Hansen, Kancelliraad C. Pagh. Sikring af Bygningshaandværkerens Tilgodehavende navnlig ved Ny- bygninger, Foredrag af Bagermester C.' Lichtenberg og Cand. jur. H. Vedel............................................... 235 Talere i Diskussionen: Arkitekt Bagger, Bagermester C. Lichtenberg. Torsdag den 4. August 1892. Om Patent- og Mønsterbeskyttelse, Foredrag af Overretssagfører, Snedkermester Kaspar Rostrup.................................... 254 Talere i Diskussionen: Dørgrebsfabrikant Carl Hansen, Malermester P. M. Elkjar, Redaktør A. Steenberg, Direktør P. Hofman Bang, Overretssagfører Kaspar Rostrup. Arbejdskontrakter, Kontraktsbrud og Afgjørelser af Arbejdsstridig- heder, Foredrag af Direktør L. Bramsen......................... 279 Talere i Diskussionen: Dr. phil. A. Fraenkel, Kontorchef Jul. Schovelin, Malermester Chr. Jensen, Møbelfabrikant Andr. Jensen, Direktør L. Bramsen, Bagermester LI. Stilling, Kjøb- mand Heerfordt. Forelæggelse og Vedtagelse af Resolutioner............................ 301 Afsluttende Ord af Etatsraad H. N. Hansen............................. 312 Tak til Mødets Bestyrelse og Formand.................................. 313