Universets Undere
II. BIND

Forfatter: J.O. BØVING-PETERSEN

År: 1914

Forlag: GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG

Sted: KØBENHAVN OG KRISTIANIA

Sider: 460

UDK: 5 (02)

Populær Fremstilling efter det engelske Ori-

ginalværk ved J.O. BØ VING-PETERSEN. Med

mange Illustrationer og farvetrykte Tavler

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 486 Forrige Næste
MURHVEPSENS LIVSLØB 379 Bagkrop har en klarere, lysere Tone end hos Gedehamsene, er dog den sorte Farve frem- herskende hos Murhvepsene. Fra de selska- beligt levende Former kendes de imidlertid sikrest — ved Hjælp af en almindelig Lomme- lupe — paa, at deres Fødder bærer to Kløer, medens Foden hos de selskabelige Hvepse kun har een Klo. Hvor der i en Have er en Brønd eller Pumpe, vil der være særlig gunstige Betingel- ser for at faa Murhvepsens Hun at se i Færd med at hente og bearbejde Materialet til Re- den. Denne bygges af Ler eller Mudder, som den lille Hveps er en Mester til i en Fart at samle, Ladning efter Ladning, og ved Hjælp af Spyt ælte til en Slags Mørtel, hvoraf den rørformede Redecelle opføres. Til Byggeplads VOR ALMINDELIGE MURHVEPS (ODYNERUS PARIETUM) vælges en Sprække mellem en Vindueskarm og Muren eller over en Dør, under- tiden endog selve den glatte Murflade, i hvilket Tilfælde Kalken mellem Murstenene benyttes som Fundament, hvortil Cellerøret mures fast. Den solbeskinnede Syd- side af et Hus foretrækkes særlig. De enkelte Cellerør kan være 2—272 cm lange. Hver Gang en Celle er bygget, bliver den flittige Murmester en lige saa ivrig Jæger, og man ser den flyve bort for at vende tilbage med en levende Sommer- fuglelarve eller en anden Insektlarve, der anbringes inde i Cellen. Dette gentager sig flere Gange i Træk, indtil der i Cellen er sam- let et Depot paa en halv Snes Larver, der ganske vist nok er levende, men hver for sig dog er lam- met ved et Stik af Hvep- sen, saa at de vil kunne holde sig som frisk Pro- viant. Er Depotet i Or- den, lægger Murhvepsen et Æg derved og murer saa Cellerørets Aabning til for straks efter at paa- begynde Opmuringen af en næste Celle, der oftest anbringes i Fortsættelse af den foregaaende, un- dertiden ogsaa ved Si- den af den. Men fra det Øjeblik, alle Cellerne er byggede, forsynede med Proviant og Æg og der- paa tilmurede, hører EN MURHVEPS’ REDE. En af Cellerne er aabnet, og man ser de Larver, hvormed Hvepsen har provianteret den for at sørge for sit Afkom. 48*