Universets Undere
II. BIND

Forfatter: J.O. BØVING-PETERSEN

År: 1914

Forlag: GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG

Sted: KØBENHAVN OG KRISTIANIA

Sider: 460

UDK: 5 (02)

Populær Fremstilling efter det engelske Ori-

ginalværk ved J.O. BØ VING-PETERSEN. Med

mange Illustrationer og farvetrykte Tavler

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 486 Forrige Næste
■WBI 380 UNIVERSETS UNDERE Hvepsens Interesse for Afkommet op; den har gjort, hvad den formaaede, for at sikre dets Fremtid, og overlader det nu til dets egen Skæbne. Inden mange Timer er gaaet, kryber den lille Hvepselarve allerede ud af Æg- get og giver sig øjeblikkelig til at æde løs af Provianten — med en saadan Graa- dighed, at den efter otte, ti Dages Forløb er blevet en stor, blegfed Maddike, der fylder hele Cellen. Her bliver den nu liggende ganske rolig, forpupper sig og bry- KRUMME MURHVEPSEREDER, tilhørende en anden Art end den almindelige og ejendommelige bl. a. ved, at Røret fører ind til en Gruppe af Celler. 1 disse ses foruden de store Hvepsemaddiker disses rigelige Proviant af smaa Larver. der sidst i Maj ud af sin Fangecelle, i hvis Mur den bider Hul. Dette er i korte Træk Murhvepsens Livsløb, hvis alt gaar vel; men un- dertiden hænder det rigtignok, at en helt anden Skæbne bli- ver den til Del ved, at en ubuden Gæst sniger sig ind i Cel- len, inden denne bliver muret til. Medens Moder- hvepsen har travlt med at hente Pro- viant til sit Afkom, lurer et prægtigt, gyldengrønt og ru- binrødt skinnende Insekt maaske i Nærheden for at afvente et belejligt Øjeblik til ubemær- ket at smutte ind og lægge et Æg i Reden og derefter lige saa ubemærket liste sig bort igen. Den lumske Snylte- gæst ligner flygtigt set en Flue, men har fire Vinger og er i Virkeligheden en Slægtning af Murhvepsen. Det er Guld- hvepsen, der her er paa Spil. Undertiden bliver den taget paa fersk Gerning og overfaldes nu af Murhvepsen; men da ruller den sig blot sammen til en Kugle, mod hvis gyldne Rustning Murhvepsens Stik preller af til ingen Nytte. Slipper den uset bort efter at have indsmuglet sit Æg i Murhvepsens Proviant, lukker denne som sædvanlig Reden omsorgsfuldt, uden at ane, hvilken Fare der truer dens Af- kom. Naar saa dens Larve er kommen ud af Ægget og har delikateret sig med