Universets Undere
II. BIND

Forfatter: J.O. BØVING-PETERSEN

År: 1914

Forlag: GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG

Sted: KØBENHAVN OG KRISTIANIA

Sider: 460

UDK: 5 (02)

Populær Fremstilling efter det engelske Ori-

ginalværk ved J.O. BØ VING-PETERSEN. Med

mange Illustrationer og farvetrykte Tavler

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 486 Forrige Næste
TSETSEFLUER 433 SOVESYGENS TSETSEFLUE, MÆT OG SOVENDE. Fotograferet fra Ryggen og fra Siden ved 6 Ganges Forstørrelse. Bagkroppen er opsvulmet af det Blod, Fluen har suget af sit Offer. Arter Tsetsefluer, der alle har visse væsentlige Hovedtræk eller Slægtskarakterer fælles, men afviger indbyrdes ved Smaaforskelligheder i Bygning, Farvetegning, Livsvaner og, hvad der er det vigtigste, i deres Egenskaber som Smittebærere. I en tidligere Jordperiode vides i det mindste to Arter Tsetsefluer at have levet i Nordamerika, hvor man har fundet dem i velbevaret fossil Tilstand, — hvilket, i Parentes bemærket, har foranlediget en amerikansk Forsker, Cockerell, til at frem- sætte den Tanke, at visse amerikanske Pattedyrs Uddøen i Tertiærtiden maaske skyldes disse Tsetsefluer. Med Undtagelse af en enkelt Art, hvis Udbredelsesom- raade naar til det sydvestlige Hjørne af Arabien, findes alle nulevende Tsetsefluer udelukkende i Afrika og saa godt som kun i denne Verdensdels tropiske Stræk- ninger. Men selv inden for dette Omraade maa man ikke tro, at der forekommer Tsetsefluer overalt; de viser tvertimod en mærkværdig lokal Begrænsning til ganske bestemte Egne, der er beryg- tede som »Flueterritorier«, »Fluezo- ner« eller, som det syd for de store Søer kort og godt hedder: »Fluen« — »the fly«. Nogle Arter træffes kun nær ved Vand, andre netop langt fra Flo- der og Søer, nogle endog oppe paa Bjerghøjder. Kun aabne Græssletter huser aldrig Tsetsefluer, eftersom skyggefulde Siv-, Krat- eller Skovbe- voksninger er en absolut Betingelse for deres Udvikling. Tsetsefluernes Ydre gør et uanseligt Universets Undere. II. TSETSEFLUEPUPPER. Fem Gange forstørret. 55