Universets Undere
II. BIND

Forfatter: J.O. BØVING-PETERSEN

År: 1914

Forlag: GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG

Sted: KØBENHAVN OG KRISTIANIA

Sider: 460

UDK: 5 (02)

Populær Fremstilling efter det engelske Ori-

ginalværk ved J.O. BØ VING-PETERSEN. Med

mange Illustrationer og farvetrykte Tavler

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 486 Forrige Næste
»SØMOS« 439 med Kolonidannelsen følger hos de fleste Smaagoplepolyper til- lige en større eller mindre Ar- bejdsdeling mellem Koloniens enkelte Medlemmer. Ogsaa her er det en enkelt, fritsvømmende Larve, der sæt- ter sig fast og omdannes til en Polyp, og ogsaa her foregaar der da en Knopskydning; men »Knopperne« forbliver i Forbin- delse med hverandre og danner Buske, der ved rodlignende, net- formigt sammenslyngede Udlø- bere hæftes fast til Underlaget. Som Træet omsluttes af Bark, er disse Smaatræer omsluttede af et hornagtigt KitinhyIster, der hos mange Slægter udvider sig BRUDSTYKKE AF EN FJERPOLYP, FORST. 20 GANGE, med modsatte Polypbægere og en enkelt stor Ammekapsel, hvori de fast- siddende Gopler udvikles. bægerformigt under hver enkelt Polyp, saa at den i Fare kan trække sine Fangarme og sit bløde Legeme ned i et beskyttende Gemme. Paa den Maade overvintrer ogsaa mange af de smaa Polypkolonier; hos nogle er der tilmed paa Bægerets Rand et Slags Laag, som automatisk lukker sig, naar Dyret trækker sig tilbage. Arbejdsdelingen i en saadan Koloni af Smaagoplepolyper frembyder mange interessante Forhold, om den end aldrig er i den Grad gennemført, som den kan være det hos de Rør- og Blæregopler, vi har omtalt i en tidligere Artikel, hvori »den portugisiske Orlogsmand« toges som Type. Dog, saa uanselige de smaa »Sø- mos«-Kolonier end er, afspejler ogsaa de Ar bejdsdelingens store Princip; ogsaa hos dem kan vi findeE ksempler paa, at de vig- tigste Livsvirksomheder — Er- næring og Forplantning, Sans- ning og Forsvarsevne — er for- delt mellem de enkelte Medlem- mer af det hele Samfund, saa at hvert Individ, hver »Person« er blevet særlig begavet i een bestemt Retning. Medens de sæd- vanlige Ernæringspolyper har Tentakler, Mund- og Mavehule, findes der mellem disse »Æde- re« omdannede Individer, som helt mangler Mund, men hvis Fangarme til Gengæld i endnu stærkere Grad end hos Kolo- niens øvrige Polyper er væbnede BLADE AF BÆNDELTANG MED OBBBIA-KOLONIER. Omtrent naturlig Størrelse.