Universets Undere
II. BIND

Forfatter: J.O. BØVING-PETERSEN

År: 1914

Forlag: GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG

Sted: KØBENHAVN OG KRISTIANIA

Sider: 460

UDK: 5 (02)

Populær Fremstilling efter det engelske Ori-

ginalværk ved J.O. BØ VING-PETERSEN. Med

mange Illustrationer og farvetrykte Tavler

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 486 Forrige Næste
454 UNIVERSETS UNDERE af Slægten Callima. Følgende Skildring af den berømte Biolog Wallace vil erstatte Fotografiets Mangel paa Farver og giver et levende Indtryk af Beskyttelsesligheden hos disse Insekter, vel at mærke, medens de hviler sig paa Buske og Træer; thi under deres Flugt er det let nok at se dem — men ikke let at fange dem. »Det er«, fortæller Wallace, »temmelig store og iøjnefaldende Sommerfugle, orangegule og blaalige paa Vingernes Over- BESKYTTELSESLIGHED HOS EN SOMMERFUGLELARVE, der i Farvetegning ligner Lyngen, hvorpaa den opholder sig-. side. Deres Flugt er hurtig. Helst opholder de sig i tørre Kratskove, og de har den Vane altid at sætte sig, hvor der er noget dødt, vissent Løv. Vingernes Form og Far- ve samt Insektets Stilling er da en saadan, at det danner en absolut nøjagtig Kopi af et dødt Blad. Denne Virkning opnaas ved, at Sommerfuglen altid anbringer sig saaledes, at Bagvingernes korte, hale- lignende Forlængelse netop berører Grenen og danner li- gesom en Bladstilk. Fra den- ne løber en mørk, buet Linie fremefter til Forvingernes forlængede Spids, lignende et Blads Hovednerve, og paa begge Sider af denne er der skraa Linier, dannede dels af Vingernes Ribber, dels afFar- veschatteringer, lignende et Blads sædvanlige Nervefor- grening. Hovedet og Følehor- nene passer nøjagtig ind mel- lem de lukkede Forvinger, saa at de ikke bryder Omrid- sets Linie, der netop er saa stærkt krummet som et tørt, vissent Blad. Karakteristisk for Farven er dens store Svingninger fra dybt rød- brunt til oliven eller bleggult, og sjeldent er to Individer nøjagtig ens. Dog ligger deres Farver altid inden for den Skala, visne Blade viser. Endnu mærkværdigere er det. at de Vinger, der mest ligner stærkt visnede, hensmuldrende Blade, sædvanlig er spættede af smaa, runde Pletter, som saa nøje minder om de smaa, mikroskopi- ske Svampe, der findes paa henraadnende Blade, at man umiddelbart ved første Øjekast antager Insektet selv for angrebet af saadanne Svampe. Den Evne til at