Universets Undere
II. BIND

Forfatter: J.O. BØVING-PETERSEN

År: 1914

Forlag: GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG

Sted: KØBENHAVN OG KRISTIANIA

Sider: 460

UDK: 5 (02)

Populær Fremstilling efter det engelske Ori-

ginalværk ved J.O. BØ VING-PETERSEN. Med

mange Illustrationer og farvetrykte Tavler

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 486 Forrige Næste
KLUMPFISKEN 459 dem, der er Klumpfiskens egentlige Drivkraft. Det er disse to vibrerende Finne- blade, der jager den fra Dybet op til Overfladen, og det er ved deres Hjælp, den igen dykker hurtigt ned. Med hvilken uhyre Kraft de maa arbejde, kan man fore- stille sig, naar man hører, at der kendes Klumpfisk paa ca. 1000 kgs Vægt, og selv om dette hører til Undtagelserne, maa Vægten dog altid regnes i Hun- dreder af Kilogram. Hvad Klumpfi- sken lever af, og hvorledes den egentlig lever, véd man endnu saare lidt om. Alt taler for, at den tilbrin- ger den største Del af sit Liv som en »bathypelagisk« Oceanfisk, d. v. s. hverken helt oppe i Oceanernes Over- flade eller helt ne- de ved deres Bund, men i de mellemlig- gende, halvmørke Vandlag. Aalelar- ver udgør, i det mindste til visse Ti- der af Aaret, en væ- sentlig Part af dens Føde, — og hvilke uhyre Mængder af disse glasklare Smaadyr maa ikke passere gennem denne Kæmpes Trutmund, inden den føler Mætheds Velvære — hvis den . , EN KLUMPFISK i det hele taget ken- der dette Begreb uden for de korte Tidsrum i dens Liv, da tisk Dvale, lader sig drive om for Vind og Vove, stor og den, hensunket i apa- uformelig som en af Böcklins Havguder. Undertiden sætter Strømmen omdrivende Klumpfisk ud af Kurs, og det hæn- der, at de kommer usædvanlig højt mod Nord med Norges Kyststrøm, eller at de forvilder sig ind i de danske Farvande, paa hvis flade Kyster de da er stærkt ud- sat for at strande. En saadan »Stranding« af forholdsvis ny Dato skete i November 58*