Statsbanedriften
1867-1892

År: 1892

Sider: 71

UDK: 625.12

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 71 Forrige Næste
TEKNISK BIBLIOTEK Dlfiffiarks tekniske Høj stale Generaldirektør Tegners Foredrag i ' 5te December 1892. Møde den I det Møde, som Jernbaneraadet holdt i Efteraaret 1891, gav jeg en kortfattet Fremstilling al Drifts- resultaterne for det nærmest forudgaaende Aar. Jeg haaber, at det vil interessere Raadets Medlemmer paa lignende Maade at blive bekjendt med Resultaterne for Driftsaaret 1891—92 og med de andre vigtigste Momenter i Statsbanernes Udvikling siden det nævnte Møde, og da Tiden, der siden da er torløben, spæn- der over saa at sige to Finansaar, skal jeg dele mine Meddelelser i tre Grupper : i hvad der er passeret i det sidst afvigte Driftsaar, i en Oversigt over den forløbne Del af indeværende Driftsaar og i hvad der paatænkes eller er under Forberedelse i den nærmeste Fremtid. Dhrr. ville erindre, at Aaret 1890—91 har Vidne om en rask fremadskridende Udvikling. Denne Udvikling har fortsat sig i sidste Driftsaar, idet der er Fremgang baade i Person- og Godsfærdselen. Det samlede Antal Rejser over Statsbanerne er saaledes stegen Ira 8,550,000 i 1890—91 til 8,679,000 i 189]—92, og Indtægten af Personfærdselen fra 7,935,000 Kr. til 7,974,000 Kr. Det befordrede Godskvan- tum er stegen fra 28,933,000 Ctr. til 31,234,000 Ctr. og Godsindtægten fra 5,553,000 Kr. til 5,907,000 Kr. Antallet af befordrede Kreaturer er voxet fra 887,000 Stkr. til 1,019,000 Stkr. og Kreaturindtægten ka 1.161,000 Kr. til 1,301,000 Kr. Endelig er den samlede Indtægt stegen fra 15,660,000 Kr. til 16,116,000 Kr., eller med henimod en halv Million (456,000 Kr.). I det Enkelte er der imidlertid en ikke ringe Forskjel mellem de to Driftsaar. Personfærdselen., som i det Hele er af en mere uregelmæssig og springende Karakter ond Godsfærdselen, viser i 1891—92, en forholdsvis ringere Fremgang. Medens den i det forudgaaende Aar var voxet med henimod 400,000 Rejser og med over 1/2 Million Kroner, er der i 1891—92 kun tilkommet 120,000 Rejser og 40,000 Kr.s Merindtægt. Et lignende Forhold kan konstateres ved de tre Søforbindelser paa Udlandet: i 1890—91 en Fremgang paa ca. 20,000, i 1891—92 en Tilgang af knap 3,000 Rejser. Størst Fremgang viser Gjeclser- ruten, nemlig fra ca. 20,900 til ca. 23,000 Passagerer: derefter følger Ruten Korsør—Kiel med henholds- vis 23,900 og 25,800 Rejser, medens Ruten Helsingør—Helsingborg holder sig omtrent konstant. Anderledes stiller Forholdet sig med Gods- og Kreaturtrafiken. Antallet at befordrede Dyr tiltog i 1890—91 med 110,000 Stkr., i 1891 — 92 med 131.000 Stkr.; det befordrede Godskvantum i 1890—91 med 430.000 Ctr., i 1891—92 med 2,300,000 Ctr. Den samlede Indtægt af Gods- og Kreaturbefordringen tiltog i sidste Driftsaar med 494,000 Kr. mod 239,000 Kr. i 1890—91. Denne betydelige Stigning fortjener at mærkes, særlig af den Grund, at den synes at gjøre det klart, at de i 1889 og 1890 gjennemførte nye Kreatur- og Godstarifer have været grundede paa sunde Principer. I samme Retning peger det da ogsaa, at Godsfærdselen fra Kjøbenhavn til Jylland er steget med 100 °/0 i de to Aar, den nye Godstarif har virket, fra 55,400 til 111,100 Ctr. Ogsaa Indtægten af Frimærkepakker er voxet, fra 194,700 Kr. i 1890—91 til 222,000 Kr. i 1891—92; i det Hele er denne Indtægtskilde fordoblet i de sidste 7 Aar og er nu 5 Gange saa stor som da Staten i 1880—81 overtog de sjællandske Jernbaner. Af de forskjellige Arter af levende Dyr befordredes i 1891—92 med runde Tal: 42,000 Heste, 211,000 Stkr. Hornkvæg, 596,000 Svin og 169,000 andre Dyr. Det vil sige 22,000 Stkr. Hornkvæg og 135,000 Svin mere, men 2,000 Heste og 24,000 andre Dyr mindre end i 1890—91. Over Landgrænsen befordredes: via Esbjerg 28,600 Kreaturer mod 44,600 i 1890/91; via Vamdrup 166,000 mod 163,000; via Vedsted 9,800 mod 8,200, og via Korsør-Kiel 47,900 mod 28,500. Esbjerg-Ruten gik saaledes tilbage, de andre Forbindelser fremad. Særlig gjaldt dette Ruten Korsør- Kiel, men — som det vil være Raadet bekjendt — gik Kreaturexporten ad denne Vej i Slutningen af februar Maaned d. A. tabt for Statsbanerne og over til det forenede Dampskibs-Selskabs direkte Baade mellem Kjøbenhavn og Kiel. Det er meget forstaaeligt, at dette maatte ske. Grunden er ikke den, at Trafiken er Liltaget saa stærkt, at vi ikke kunne magte den; thi der er ikke i Aar exporteret flere Dyr end vi i Fjor uden Van- skelighed transporterede. Ikke heller kan det siges, at Statsbanerne iøvrigt skulde have forsømt, hvad der fra deres Side kunde gjøres for Ruten. Alle Transporter besørgedes prompte; Fragten over Statsbanerne er fuldt saa billig som ad den direkte Vej; vi overbyggede vore Skibe og indrettede »Hermod« til Kreatur- skib, og stræbte forøvrigt at gjøre det saa bekvemt som muligt for de tydske Kreaturhandlere. Men vi ere