Statsbanedriften
1867-1892

År: 1892

Sider: 71

UDK: 625.12

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 71 Forrige Næste
en Gang ikke saaledes indrettede paa Søtransporten som det forenede Dampskibs-Selskab, og det synes ogsaa klart, at Forsenderne maa foretrække at tage Kreaturerne ombord lige ved Kvægtorvet og undgaa den besværlige Omladning i Korsør. Til Trods for alle modstaaende Udtalelser synes det mig derfor ogsaa lidet rimeligt, at denne Transport atter skulde vende tilbage til os, og man ser jo ogsaa i disse Dage Ud- talelser i Bladene i Anledning af Transporten af Kreaturer ad Søvejen fra Esbjerg til Hamborg, at Dyrene komme frem i bedre Kondition ad Søvejen end pr. Jernbane. Det endelige Resultat af Driften i 1891/92 var et Overskud paa 2,918,000 Kr. Dette var 133,000 Kr. mere end budgetteret og 1,200,000 Kr. mere end i 1887/88, da vort Overskud var paa sit Minimum, og vi have saaledes ikke lovet mere end vi have holdt. Paa den anden Side er det 180,000 Kr. mindre end i 1890/91. Dette skyldes forskjellige Omstændigheder. Som de vigtigste af dem skal jeg nævne den store Sygelighed hos Personalet, som fulgte med Influenzaen og medførte en større Anvendelse af Extra- mandskab: forbedrede Lønningsvilkaar for det underordnede Personale; en fordyret Vedligeholdelse som Følge af den* vaade Sommer; en fremskyndet Udvexling af Staalskinner og endelig Striken blandt Værk- stedsarbejderne i Aarhus. Jeg skal hermed forlade Driftsaaret 189 i—92 og gaa over til at omtale de vigtigste Begivenheder i det løbende Driftsaar. En af disse og vel den vigtigste af dem alle tog dog allerede sin Begyndelse i de sidste Dage af forrige Driftsaar. Jeg sigter herved til Aabningen af Dampfærgeforbindelsen mellem Hel- singør og Helsingborg. Da vi sidst skiltes ad, havde Raadet Lejlighed til ved et Besøg i Helsingør at over- bevise sig om, at vi fra dansk Side havde Alt færdigl til at optage Trafiken med Sverige. Fra svensk Side trak Arbejderne længere ud, ligeledes Erhvervelsen af den fornødne Tilladelse fra den svenske Regerings Side, og først den 10de Marts d. A. kunde Farten aabnes. Der indtraf nu omtrent samtidig den højst uheldige Omstændighed, at England iværksatte sit Indførselsforbud mod Kreaturer fra Danmark, hvad der havde til Følge, at Sverige fandt Anledning til at træffe skærpende Forholdsregler imod os. Ind- førsel fra Danmark blev forbudt af Drøvtyggere, Heste og Svin, af fersk Kjød, Talg, Ben, Indvolde og i det Hele af 11 forskjellige Importgjenstande, stammende fra levende Dyr, af benyttede Staldrekvisiter og Bindemidler til levende Dyr—ja endog af Halm og Hø. Ingen Vogn turde afsendes til Sverige, medmindre den var ledsaget af Attest om, at den ikke i de sidste 14 Dage havde været benyttet til Transport af levende Dyr, og vidtgaaende Fordringer bleve stillede med Hensyn til Vognenes Desinfektion. Den 6te Juli hævede den svenske Regering Forbudet mod Kreaturimporten, men samtidig paabødes det, at alle Kreaturer, der overførtes pr. Dampfærge, skulde anbringes i Observationsstalde, hvorhos andre for den frie Vognbenyttelse generende Bestemmelser bievne trufne. Endelig udbrød der i August Maaned Kolera i Hamborg, og de to bekjendte Koleratilfælde indtraf i Aarhus. Som Følge deraf erklæredes Danmark for kolerasmittet, og den 31te August afvistes Dampfærgen, da den vilde løbe ind i Helsingborgs Havn. Kor Passagerer blev Farten vel atter aabnet den 7de September, men først i de allersidste Dage af September blev det tilladt at optage Godsfærdselen fra Danmark. Endnu vanskeligere har det været at skaffe Ruten direkte Godstaxter. Jeg maa i den Henseende indskrænke mig til at meddele, at Forhandlingerne derom fremdeles ere bievne fortsatte, men endnu ikke afgjorte; dog er der i Øjeblikket Udsigt til en nogenlunde snarlig Løsning af Sagen. Det har saaledes været alt andet end gunstige Vilkaar, hvorunder Færgen har arbejdet; men trods alle Hindringer har den hævdet sin Betydning, endog i en Grad, der har overtruffet Forventningerne. Dhrr. ville maaske alle have læst en Artikel i »Berlingske Tidende« af Kontorchef Rimestad om Færgeover- farternes Udvikling, en interessant og meget oplysende Artikel, som jeg her skal rekapitulere for Helsingør- Helsingborg Fartens Vedkommende. I Aaret 1890—91 overførtes der med Statsbanernes Dampskibe mellem Helsingør og Helsingborg ca. 37000 Ctr. Gods og Kreaturer, og i Aaret 1891 — 92 ca. 61000 Ctr. Men fra Dampfærgens Aabning til Udgangen af Oktober Maaned, eller i knap 8 Maaneder, overførtes der alene af Gods 408,000 Ctr., hvad der svarer til over 630,000 Ctr. om Aaret eller mere end 10 Gange saa meget som Aaret forud. Højst karakteristisk er det, at Forsendelserne fra Sverige udgjøre omtrent 9O°/o, fra Danmark kun 10°/0. Det er navnlig de svenske Produkter Tømmer og Sten, der have fundet Vejen over Helsingør, ikke alene til de danske Øer, men helt op ad Jyllands Østkyst til Frederikshavn og ad Vestkysten til Hol- stebro. Foruden Færgeforbindelsen til Sverige har Aaret 1892 skaftet os to andre nye og betydningsfulde Kommunikationer: Natforbindelsen med Berlin via Gjedser og den udvidede Kallundborgfart. Til Berlin kan man nu foruden Dagexprestogene benytte et Iltog, som gaar fra Kjøbenhavn KL 705 om Aftenen, og hvormed man naar Berlin den næste Morgen Kl. 70s. I omvendt Retning kan man rejse fra Berlin om Aftenen Kl. 1020 med Ankomst i Kjøbenhavn Kl. 1015 næste Formiddag. Begge Tog have gode Forbin- delser nord- og sydpaa. Indti] Udgangen af Oktober blev Natforbindelsen mellem Gjedser og Warnemünde benyttet af 5318 Rejsende, Dagforbindelsen at 12,325. Paa Ruten Kjøbenhavn—Kallundborg, der var Gjenstand for en Forespørgsel fra Hr. Heerfordt i Raadets sidste Møde, er der indlagt et Exprestog i hver Retning, der slutter sig til en af det forenede Dampskibs-Selskab etableret daglig Forbindelse mellem Kallundborg og Aarhus. Toget gaar fra Kjøbenhavn Kl. 9,15 Fm., og man er da i Aarhus efter 7 Timers Rejse Kl. 4,15 Eftm. og har Forbindelse baade nord- og sydpaa. I omvendt Retning afgaar man fra Aarhus Kl. 12 om Middagen og er i Kjøbenhavn KL 7,10 om Aftenen. Denne Forbindelse, der uden al Tvivl har en betydelig Fremtid for sig, benyttedes: i Maj af 2072 Rejsende, i Juni af 2284, i Juli af 3844, i August af 4018, i September af 2006 og i Oktober af 2091 Rejsende, ialt i 6 Maaneder af 16315 Rejsende eller af ca. 45 pr. Tur, hvad der synes at være en ret lovende Begyndelse. Naturligvis er der til Gjengjæld gaaet Noget fra vore Baner over Fyn, derimod neppe Noget fra den direkte Dampskibsrute mellem Kjøbenhavn og Aarhus.