Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
92 svarer dette til en Fejlgrænse paa Tünö i Skalaens øverste Tredjedel. De hyppigt anvendte »Præcisions-Kontrol-Instru- menter« have dog i Reglen Fejlgrænsen 0.3 mm, hvilket svarer til c. 0.5 % i Skalaens øverste Halvdel. I foran- staaende Tabel er anført de forskellige Instrumenter, man bør vælge ved given Fejlgrænse. De Fejl, der forekomme ved Maalinger, kunne deles i følgende tre Grupper: 1. Grove Fejl fremkomme f. Eks. ved, at Iagttageren forveksler to Delestreger eller Tal, hyppig 3 og 5 eller 6 og 9. De ere karakteristiske ved deres afrundede Værdi og findes let i en Række gentagne Maalinger. 2. Konstante Fejl have deres Aarsag i tekniske Mang- ler ved Instrumenterne, saa som unøjagtig Centrering af Jærnkærnen i Drejespoleinstrumenter, Skalafejl, unøjagtig Justering af Modstande o. s. v. De ere konstante for en og samme flere Gange gentagen Maaling, og kunne derfor kun findes ved Sammenligning med andre Instrumenter (Justering). 3. Tilfældige Fejl ere saadanne, hvis Aarsag ikke forud kan beregnes. Da der er lige stor Sandsynlighed for, at de blive positive eller negative, kunne de delvis udjæv- nes i Middeltallet af et Antal gentagne Maalinger. Gnid- ningsmodstanden i Instrumenternes Taplejer foraarsager ofte tilfældige Fejl, idet Viseren bliver staaende udenfor Lige- vægtstillingen efter et lille Udsving i den ene eller den anden Retning. Selve Aflæsningen maa nødvendigvis med- føre tilfældige Fejl, naar der medtages et tilstrækkeligt stort Antal Decimaler. Antages det f. Eks, at Viseren paa et Instrument staar saaledes, at det vil være vanskeligt at af- gøre, om den staar nærmest n 0.7 eller n -L- 0.8, kan