Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
I. Voltametret. Da den internationale Enhed for Strømstyrke, i Ampére, er bestemt ved den Strøm, der i i Sekund udskiller o.ooi 118 Gram Sølv af en salpetersur Opløsning, faar Sølvvoltametret stor Betydning som Normalapparat ved Strømmaalinger. I sin almindeligste Form bestaar dette Voltameter af en Platin- skaal, der tjener til Kathode og indeholderen 15—50 pCt. Opløsning af salpetersurt Sølvilte. Anoden dannes af en Stang af kemisk rent Sølv, der som Regel er omviklet med Filtrerpapir for at forhindre mulige løsrevne Sølvpartikler i at falde ned paa Platinskaalens Bund. Strømtætheden bør ikke være større end 0.02 Ampére pr. cm2 Kathodeareal. Opløsningen maa være neutral og udsat for Luftens Paa- virkning under Maalingen; thi saavel et svagt Overskud af Syre som Mangel paa Ilt i den omgivende Luftart forøger Mængden af det udskilte Sølv. Før Maalingen maa Platin- skaalen udvaskes og tørres omhyggeligt i et Tørreskab eller bedre i Vakuum, hvorefter den vejes. Nu sammensættes Voltametret og forbindes i Serie med en Rheostat og (ved Justering af S.trømmaalere) det Instrument, hvis Reduk- tionsfaktor skal bestemmes. Fra det Øjeblik, Kredsløbet er sluttet, maa Strømstyrken holdes konstant ved Hjælp af Rheostaten, der altsaa maa være indrettet til jævn Mod- standsforandring (Slæbetraadsrheostat).