Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
27 Alle Weston-Instrumenterne ere indrettede til direkte Af- læsning, og Skalaerne ere normalt delte i 100, 120 eller 150 Dele. De bygges i flere forskellige Typer, saavel til Spændings- som Strømmaalinger. Voltametrene have en for- holdsvis meget stor Modstand og bruge derfor kun ringe Strøm — omtrent 0.01 Ampere maksimalt. Største Delen af Modstanden ligger i en Seriemodstand, der bestaar af en Metallegering med forsvindende Temperaturkoefficient (Manganin), saa at Instrumen- tets Angivelser ikke paavirkes af Temperaturen. Det trans- portable Voltmeter Type A byg- ges til Spændinger fra maksi- malt 3 til maksimalt 750 Volt. Disse Maalegrænser kunne ud- vides vilkaarligt ved Hjælp af særskilte Modstande. Efter Professor Feussners Forslag har Weston Co. ind- ført en, som det synes, meget praktisk Anordning ved Volt- metre med flere Maalegrænser Fig. 14. ig. 14). Kurbelen, der tje- ner til at indskyde de forskellige Modstande, er nemlig saaledes indrettet, at den avtomatisk efter hver Maaling springer tilbage til den største Modstand, hvorved man let- tere undgaar at komme til at overbelaste Instrumentet. Til Strømmaaling bygger Weston Co. et Millivoltmeter, hvormed Spændingsfaldet i en bekendt Modstand, der gen- nemløbes af Strømmen, kan maales. Dermed er Strøm- styrken jo bekendt, idet e= r. J, hvor e er Spændingsfaldet i Modstanden r.