Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
28 Til Brug i Laboratorier og paa saadanne Steder, hvor Instrumenterne kunne have fast Opstilling, har Weston Co. konstrueret et større Instrument med Transversalskala. En særlig Anordning ved dette Instrument vil blive omtalt i Afsnittet om Kompensationsapparater. Siemens & Halske bygger et direkte visende Galvano- meter efter Drejespolesystemet. Det adskiller sig fra We- stons væsentlig kun ved Magnetens Form, samt derved, at begge Spiralfjedre sidde paa samme Side af Spolen. Ved Udførelsen af Maalinger med Præcisions- instrumenter af Drejespolesystemet maa man iagttage visse Forsigtighedsregler. Den foreløbig korrigerede Aflæsning fandtes i Følge (2) at være: lo nt =n — z-p 111 Nøjagtigheden af dette Resultat er imidlertid afhængig af flere Forhold, som skulle omtales i det følgende. i. De ydre magnetiske Kræfters Paavirkning kan man ikke helt se bort fra. Jordmagnetismens Virkning kan op- hæves derved, at Instrumentet justeres i en bestemt Stilling til den magnetiske Meridian og ved Maalingerne altid an- bringes i denne; men hvis Instrumentet er omgivet af Jernmasser og elektriske Ledninger, hvad der jo oftest er Tilfældet, er denne Metode ikke betryggende. Man gør da bedst i at udføre to Maalinger, idet man efter den ene drejer Instrumentet 1800 om den lodrette Akse og tager Middeltallet af de to Aflæsninger. De Fejl, som kunne op- staa ved ydre magnetiske Paavirkninger, kunne, hvis de ikke elimineres, for Jordmagnetismens Vedkommende beløbe sig til indtil 1 pCt.