Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
saakaldte Wheatstoneske Bro. Fig. 21 viser en saadan Maalebro fra Otto Wolff, Berlin. I Fig. 22 er den vist skematisk. Strømmen fra Hjælpebatteriet tilledes ved D og C, hvor den deler sig i een Gren, der dannes af den ube- kendte Modstand X og Rheostaten y, og en anden Gren, der dannes af Modstandssættene q og r, hver paa 1, 10, 100 og 1000 Ohm. Mellem A og E indskydes Galvano- metret. Man faar altsaa, naar dette ikke viser noget Udslag Fig. 22. Nu kan man give Forholdet Værdierne tuö> to> i, 10, 100 og 1000, og teoretisk set skulde det altsaa være muligt at maale alle Modstande mellem 0.0001 og 100 Mil- lioner Ohm, idet Rheostatens Minimal- og Maksimalværdi er henholdsvis o. 1 og 100000 Ohm. Fordres der en Nøj- agtighed af iöVü» bliver den mindste Modstand, som kan maales, dog kun 0.1 Ohm, da man i saa Tilfælde skal have 4 Decimaler; men forøvrigt vilde Overgangsmodstanden ved mindre Modstande komme til at spille saa stor en Rolle, at Maalingerne alene af den Grund vilde blive unøjagtige.